Dewislen
English

Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru yn rôl genedlaethol a gaiff ei dyfarnu i fardd Cymraeg bob dwy flynedd. Nod y rôl yw ysbrydoli a thanio dychymyg plant ar draws Cymru trwy weithdai a phrosiectau barddoniaeth amrywiol.

Ers ei sefydlu yn 2000, caiff y rôl ei gwobrwyo pob dwy flynedd i fardd Cymraeg sydd yn angherddol dros sicrhau fod mwy o blant a phobl ifanc yn darganfod gwefr a grym llenyddiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Bardd Plant Cymru wedi ymrwymo i: 

  • Ehangu mynediad plant a phobl ifanc at lenyddiaeth Gymraeg, yn benodol plant a phobl ifanc o gefndiroedd ymylol a chefndiroedd sydd yn cael eu tangynrychioli 
  • Gwella iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc drwy lenyddiaeth
  • Cynyddu mwynhad plant a phobl ifanc o lenyddiaeth
  • Grymuso plant a phobl ifanc drwy greadigrwydd

Y Bardd Plant Cymru presennol yw’r gantores-gyfansoddwraig ac awdur o Fangor, Casi Wyn, a hi yw’r ail fardd ar bymtheg i gamu i’r rôl. 

Cyhoeddwyd mai Casi oedd y Bardd Plant newydd ar Ddiwrnod Barddoniaeth 2021. Bydd yn ymgymryd â’r rôl hyd at Awst 2023, gan weithio’n galed er mwyn sicrhau bod barddoniaeth yn hygyrch, yn hwyliog, ac yn berthnasol i blant a phobl ifanc ar draws Cymru.

Mae Bardd Plant Cymru yn chwaer-brosiect i Children’s Laureate Wales, ac mae’r ddwy rôl yn cyfrannu tuag at fagu cenhedlaeth iachach, fwy creadigol a mwy amrywiol o ddarllenwyr ac awduron ar draws Cymru. 

Mae Bardd Plant Cymru yn cadw’n brysur drwy: 

  • Rhedeg gweithdai barddoniaeth oddi fewn a thu hwnt i’r dosbarth
  • Ysgrifennu cerddi comisiwn swyddogol i nodi achlysuron arbennig ac ymgyrchoedd sydd o bwys i blant a phobl ifanc
  • Creu adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc
  • Eirioli dros leisiau plant a phobl ifanc Cymru yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad am brosiect Bardd Plant Cymru, cysylltwch drwy e-bostio barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266. Dilynwch Bardd Plant Cymru ar Twitter.