Dewislen
English

Ein Gwerthoedd

Mae gennyn ni gyfres glir o werthoedd sy’n sail i bopeth rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n disgwyl i’n holl bartneriaid a rhanddeiliaid, cyfranogwyr creadigol, a chynulleidfaoedd eu parchu. Bydd y gwerthoedd hyn yn helpu i ddatblygu Cymru lle bydd llenyddiaeth yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau, a byddan nhw’n hollbwysig wrth inni gyflawni ein nodau. 

Rydyn ni’n rhoi gwerth ar gwaith sy’n: 

 • Cefnogi grwpiau a chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli 
 • Golygu cydweithio a chydweithredu 
 • Arloesol ac yn uchelgeisiol 
 • Parchu’r Gymraeg  
 • Hyrwyddo cynhwysiant a hygyrchedd 
 • Gadael waddol 
 • Eirioli dros rym llenyddiaeth 

 

Egwyddorion Cyflawni  

Rydyn ni’n gweithio’n galed i greu newid cadarnhaol a chynaliadwy i Gymru, ac rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gweithgareddau o safon uchel. 

Rydyn ni’n dilyn cyfres gyson a chydlynol o Egwyddorion Cyflawni sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau am ein gweithgareddau a sut rydyn ni’n darparu’r rheini. Mae’r egwyddorion hyn yn bwysig i gynyddu effaith ein gwaith, a byddwn ni’n dod o hyd i bartneriaid sy’n cyd-fynd â’r egwyddorion hyn. Mae gwaith ymchwil ArtWorks Cymru ar egwyddorion ansawdd wedi dylanwadu arnyn nhw, yn ogystal â’n hymwneud â chynllun Ysgoloriaethau Creadigol Jerwood.  

Rydyn ni’n bwriadu gwneud gwaith sy’n: 

 • Cael ei arwain gan effaith, ac sy’n cyd-fynd â’n Nodau Effaith 
 • Rhoi pwyslais ar fod yn wrth-hiliol 
 • Cyrraedd ein safonau ar gyfer darparu’n gynhwysol 
 • Cyd-fynd â Chontract Diwylliannol Llywodraeth Cymru, ac sy’n talu artistiaid a gweithwyr llawrydd yn deg 
 • Osgoi gorgyffwrdd â darpariaeth bresennol neu ddarpariaeth sydd ar y gweill gan bobl neu sefydliadau eraill 
 • Golygu gweithio mewn partneriaeth ar draws nifer o sectorau i ehangu cyrhaeddiad llenyddiaeth 
 • Cefnogi nod Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru 
Nôl i Cynllun Strategol – Prif Dudalen