Dewislen
English
Cysylltu

Llên Pawb | Lit Reach

Prosiect cymunedol a fydd yn darparu cyfleoedd creadigol a chelfyddydol trwy lenyddiaeth i rai o’r unigolion mwyuaf anghenus ac agored i niwed yn ein cymdeithasau.

Cefndir

Mae cyfran uwch o bobl ifanc yng Nghymru yn byw mewn tlodi nag yn unrhyw un o wledydd eraill y DU. Roedd 23% o bobl yng Nghymru – tua 700,000 o bobl – yn byw mewn tlodi o 2012-2015, ac effeithiwyd ar nifer gynyddol o bobl o oedran gweithio. Mae symudedd cymdeithasol wedi’i gyfyngu, a cheir lefelau uchel o salwch meddwl ar y cyd â chyfraddau llythrennedd isel.

Mae geiriau – boed ar lafar neu’n ysgrifenedig – yn rym pwerus a phrofedig ar gyfer newidiadau economaidd a chymdeithasol. Dyma’r prif gyfrwng o gyfathrebu, ac fel y cyfryw, mae’n galluogi unigolion i hunan fyfyrio a mynegi eu hunain – sy’n holl bwysig ar gyfer datrys neu reoli problemau, dangos gallu a symud ymlaen.

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am weithgareddau Llên Pawb | Lit Reach

Llên Pawb | Lit Reach

Bydd Llên Pawb yn darparu cyfleoedd i lenyddiaeth fod o fudd i iechyd a lles yr unigolion mwyaf anghenus ac agored i niwed yn ein cymunedau. Bydd Llenyddiaeth Cymru’n cydweithio’n agos gydag Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Eryri i adnabod amryw o grwpiau penodol o bobl a fyddai’n elwa o fod yn rhan o’r prosiect newydd hwn. Bydd rhaglen o weithdai a digwyddiadau yn cael ei lunio a fydd yn cynnig cyfleoedd i weithio’n agos â llenorion, gyda’r nod o gael effaith gadarnhaol ar les yr unigolion sy’n cymryd rhan. Bydd y gweithdai a’r digwyddiadau wedi’u teilwra i gynyddu lefelau llythrennedd, cyflogadwyedd, cynhwysiant cymdeithasol, dysgu gydol oes, hyder personol a gwydnwch.

Bydd y rheini sy’n cymryd rhan yn Llên yn elwa o weithgareddau lle caent ddysgu rhagor am eu hunain a mynegi eu hunain yn greadigol, gan arwain at: 
—  Cynnydd mewn sgiliau llythrennedd a chyfathrebu
—  Mwy o hunan hyder 
—  Gwelliant mewn iechyd meddwl a lles
—  Rhagor o gysylltiadau cymdeithasol 
—  Cynnydd mewn cyflogadwyedd

Bydd y grwpiau yn y gymuned a fydd yn derbyn y cysylltiad yn amrywio o fod yn ddioddefwyr cyflyrau megis MS a phoen cronig, i henoed mewn perygl o brofi unigedd ac unigolion digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Bydd Llenyddiaeth Cymru hefyd yn darparu hyfforddiant fel rhan o’r prosiect a fydd yn arfogi criw newydd o lenorion gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i arwain gweithgareddau llenyddol er budd iechyd a lles ein cymunedau.

Mae Llên Pawb wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chyllid gan wyth Awdurdod Lleol – Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Caerffili, Casnewydd, Bro Morgannwg, Castell-nedd Port Talbot a Thorfaen yn ogystal ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn gweithio gyda’r partneriaid hyn i lywio’r prosiect.

Nôl i Ein Prosiectau