Dewislen
English
Cysylltu
Byth ers ei sefydlu yn Awst 2007 mae menter estyn allan Cynllun Datblygu Llenyddiaeth De Cymru (CDLlDC) wedi cynnig gweithgareddau creadigol i grwpiau ac unigolion sydd heb fynediad rhwydd i gelfyddydau’r brif ffrwd.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf mae’r CDLlDC wedi llwyddo

 • Cysylltu â dros 37,300 o bobl
 • Cynnal dros 1050 o ddigwyddiadau
 • Trefnu dros 250 o brosiectau wedi eu teilwra’n benodol
 • Cynnig nifer o weithdai amrywiol yn Gymraeg a Saesneg gan gynnwys ysgrifennu creadigol, drama, cyfansoddi caneuon a rap, ysgrifennu straeon stribed ac animeiddio
 • Teithio ar draws de Cymru i gynnal sesiynau mewn ysbytai, ysgolion, cartrefi gofal, llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol – hyd yn oed ar y trên.

 

Cyflawnwyd hyn trwy gydweithio’n agos gyda deg o Awdurdodau Lleol, gan gynnwys Pen-y-bont, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg, a hefyd gydag Ymddiriedolaeth Rhys Davies.

“Nid yw tlodi yn golygu angen ariannol neu ddiweithdra yn unig. Rhaid hefyd ystyried tlodi yn nhermau diffyg cyfleoedd, mynegiant, cymhelliant a dyhead” – Transforming Futures

Nod y fenter yw cysylltu â phobl nad ydynt yn draddodiadol wedi bod yn rhan o fyd y celfyddydau, drwy drefnu gweithgareddau yn eu hardaloedd hwy ac addasu cynnwys y gweithgareddau yn ôl eu hanghenion. Gall cymryd rhan mewn prosiect o’r fath wella:

 • Hyder cymdeithasol a phersonol
 • Sgiliau allweddol llythrennedd a chyfathrebu
 • Lles ac iechyd meddwl
 • Dyhead ac uchelgais personol
 • Ysbryd cymdeithasol a balchder lleol
 • Mynegiant creadigol a defnydd o’r iaith

“Rwy’n gwybod na allaf newid fy ngorffennol, ond gallaf ysgrifennu fy nyfodol.” – Jaz, St Joseph’s School

Am ragor o wybodaeth am Gynllun Datblygu Llenyddiaeth De Cymru, ewch i: www.southwalesliterature.co.uk

Nôl i Archif Prosiectau