Dewislen
English
Cysylltwch

Carfan 2023-2024

Mae’r garfan wedi’i lleoli ar draws Cymru o’r Wyddgrug i Bontypridd, ac yn ysgrifennu mewn sawl iaith fel Cymraeg, Saesneg a Bangla. Maent hefyd yn ysgrifennu mewn amrywiaeth o genres a ffurfiau megis ffantasi, arswyd, barddoniaeth, a nofelau graffig ac ar gyfer cynulleidfaoedd rhwng 4 a 18 oed. Mae’r 14 ohonyn nhw’n cynnig ystod eang o safbwyntiau, arddulliau a dulliau creadigol, ond mae pob un yn rhannu’r un brwdfrydedd dros syniadau gwreiddiol ac angerdd am ysbrydoli cynulleidfaoedd ifanc. Yn ystod y 12 mis nesaf, byddant yn ceisio cyflawni eu nodau unigol sy’n amrywio o gwblhau eu llawysgrif, i ddatblygu glasbrintiau ar gyfer gweithdai ysgol, i fachu asiant llenyddol a gweld eu gwaith yn cael ei gyhoeddi.

Jade E. Bradford
Mwy
Jessica Doyle
Mwy
Taylor Edmonds
Mwy
Osian Grifford
Mwy
Bethany Handley
Mwy
Sioned Erin Hughes
Mwy
Megan Angharad Hunter
Mwy
Summer Keys
Mwy
Alice Knight
Mwy
Leigh Anthony Manley
Mwy
Rhiannon Oliver
Mwy
Stacey Taylor
Mwy
Sheik Rana
Mwy
Hammad Rind
Mwy
Jade E. Bradford

Awdur a chyfathrebwr yw Jade Bradford sydd ar hyn o bryd yn byw ar lannau y Barri, gyda dwy gath streipïog ac un dyn streipïog. Ganed Jade i un rhiant o Jamaica ac un rhiant Bajan a'i magu yn y Siroedd Cartref yn Lloegr. Treuliodd ddegawd yn nwyrain Llundain cyn symud i dde Cymru yn 2020. Mae gan Jade Radd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ac mae ei gwaith creadigol wedi'i gyhoeddi yn Wasafiri ac wedi ymddangos mewn Photoworks “Festival in a Box” a sawl llwyfan arlein. Tu hwnt i'w gwaith ysgrifennu, mae Jade yn gweithio'n llawn amser mewn tai cymdeithasol. Mae hi'n angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol a chaniatáu i leisiau ymylol gael y rhyddid i fyw bywydau cyffredin yn ei gwaith. Mae Jade yn ymroddedig i ysgrifennu ffuglen fer lenyddol ar gyfer pob oed, a sicrhau cynrychiolaeth briodol o ferched du mewn straeon. Ei huchelgais yw creu cymeriadau y byddai hi ei hun yn 15 oed wedi uniaethu â nhw. Cymerodd Jade ran yn rhaglen Emerging Writers Llenyddiaeth Cymru, a noddir gan Ymddiriedolaeth Rhys Davies, yn 2021 a chwrs Books For All yn 2022.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Rwy’n gweld manteision mawr i ysgrifennu fel rhan o gymuned yn ogystal â dysgu o fewn fframwaith strwythuredig sy’n ehangu’r wybodaeth sydd gennyf ar hyn o bryd neu a fydd yn dysgu rhywbeth hollol newydd i mi."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwyf wrth fy modd yn dysgu ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr i glywed gan y tiwtoriaid a'r arbenigwyr o’r diwydiant sy'n ymwneud â'r cwrs."

Cau
Jessica Doyle

Mae Jess Doyle yn awdur ffuglen arswyd a ffantasi. Mae ei chyhoeddiadau mwyaf nodedig yn cynnwys y nofel M.I.C.H.A.E.L. a straeon arswydus yn The Third Corona Book of Horror Stories a Dark Lane Anthology VII. Mae Jess yn weithgar yn y gymuned arswyd arlein gyda chyhoeddiadau yn Ink and Bone Press, Coffin Bell, Molotov Cocktail, Horror Scribes, Zeroflash ac Idle Ink. Mae hi hefyd o bryd i'w gilydd yn arbrofi gyda barddoniaeth.

Mae gan Jess ddiddordeb arbennig mewn ysgrifennu ar gyfer oedolion ifanc ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar nofel graffeg. Mae hi'n awdur niwroamrywiol ac yn gefnogwr mawr o adrodd straeon gweledol. Mae Jess yn gwneud llawer o waith gyda’i chanolfan gelfyddydau leol drwy ganolbwyntio yn bennaf ar helpu’r gymuned i archwilio hunaniaeth, creadigrwydd, a hunanfynegiant, yn enwedig trwy stori a’r gair ysgrifenedig. Hi yw Cadeirydd y grŵp ysgrifennu Caffi Isa Writers sy’n canolbwyntio ar feithrin ac annog awduron ag anghenion amrywiol. Mae hi’n aml yn cynnal digwyddiadau llenyddol i Gaffi Isa.
Mae Jess yn byw yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint gyda'i gŵr a dau o blant yn eu harddegau. Pan fydd ganddi amser rhydd, mae'n cael ei dreulio'n bennaf yn darllen a breuddwydio, ac mae hi hefyd yn dysgu Cymraeg. Mae Jess yn mwynhau cwmni cathod ac wrth ei bodd â mynwent dda.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Mae rhaglen Cynrychioli Cymru yn cynnig cyfle gyrfaol i drawsnewid fy ysgrifennu. Mae'n gyfle i gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, gan ddysgu o'u llwyddiannau a derbyn cyngor arbenigol. Rwy’n rhagweld y bydd cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru yn fy helpu i ddatblygu fy syniadau a mireinio fy sgiliau fel awdur. Gallaf weld y rhaglen yn agor drysau o ran cyfarfod â phobl a chael y wybodaeth a’r hyder i ddatblygu cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol y diwydiant megis asiantau, cyhoeddwyr a threfnwyr digwyddiadau."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy’n edrych ymlaen yn arbennig at weithio gyda mentor. Mae’n gyfle cyffrous i weithio gyda rhywun rwy’n ei edmygu, i ddysgu oddi wrthynt a derbyn cyngor a chymorth arbenigol, wedi’u teilwra.

Rwyf hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â fy nghyfoedion, (y garfan ar y rhaglen). Rwyf wrth fy modd yn cyfarfod â phobl greadigol, trafod syniadau, cael y cyfle i ddysgu oddi wrth ein gilydd a rhannu ein hangerdd dros adrodd straeon a’r gair ysgrifenedig.
Y nod yn y pen draw yw gweld y straeon rwyf eisiau eu hadrodd mewn print a gallu eu rhannu ac ysbrydoli pobl. Rwy’n teimlo nad yw bod yn awdur yn ymwneud ag ysgrifennu’n unig gan bod lledaenu cariad at y celfyddydau hefyd yn rhan mawr o’r yrfa. Bydd datblygu fy ngyrfa ysgrifennu gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru yn fy helpu i adeiladu fy llwyfan ac yn fy ngalluogi i eirioli dros lenyddiaeth yn fy nghymuned fy hun a thu hwnt ar ffurf darlleniadau yn ogystal â hwyluso gweithdai a digwyddiadau."

Cau
Taylor Edmonds

Bardd, awdur a hwylusydd creadigol o'r Barri yw Taylor Edmonds. Mae ei phamffled barddoniaeth gyntaf Back Teeth allan nawr gyda Broken Sleep Books. Taylor oedd Bardd Preswyl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2021-2022, gan archwilio’n greadigol achosion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae ei gwaith yn archwilio themâu o rinweddau benywaidd, hunaniaeth, cysylltiad, natur a phŵer. Mae hi’n angerddol dros gynyddu cyfleodd ac hygyrchedd ysgrifennu creadigol i gymunedau a hyrwyddo manteision cadarnhaol ysgrifennu er les unigolion.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu a thrwytho fy hun yng nghreadigaeth fy nofel gyntaf i bobl ifanc yn ystod fy nghyfnod ar raglen Cynrychioli Cymru. Hoffwn ddysgu a datblygu fy sgiliau ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc, cysylltu ag awduron eraill ar yr un daith a meithrin cysylltiadau o fewn y diwydiant. Rwy'n gobeithio datblygu hyder o fewn y genre, ar ôl i mi ysgrifennu barddoniaeth yn bennaf."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy'n edrych ymlaen at gysylltu â mentor a chael y gefnogaeth 1-2-1 amhrisiadwy honno i ddatblygu fy ngwaith yn fanwl. Hoffwn weithio tuag at gwblhau drafft cyntaf o fy nofel i oedolion ifanc yn ystod y rhaglen. Yn fy ngwaith fel hwylusydd gweithdy ysgrifennu, rwyf wedi cael mwy o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ysgolion, ac rwy'n dychmygu y bydd y rhaglen yn gwella fy sgiliau yn y maes hwn o'm gwaith hefyd. Gall fod yn anodd dod o hyd i amser i ysgrifennu, ac edrychaf ymlaen at ddefnyddio’r rhaglen i ddysgu, datblygu fy nghrefft, manteisio ar gefnogaeth a rhwydweithiau, ac ymgolli’n llwyr yn y broses greadigol."

Cau
Osian Grifford

Mae Osian yn ddarlunydd, yn awdur â diddordeb mewn themâu cymdeithasol, a hwylusydd gweithdai yn wreiddiol o Dregaron, Ceredigion. Mae ef wedi bod yn gweithio yn y celfyddydau ers astudio Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cardiff Met, cyn cyflawni BA mewn Darlunio yn Cardiff School of Art & Design, ac yn byw yn ne Cymru ers hynny. Mae’r rhan helaeth o waith Osian yn delio gyda darlunio naratif – llyfrau plant a nofelau graffeg, sy’n amrywio mewn themâu o straeon gwerin lleol wedi’u ail-ddychmygu, Iechyd meddwl, cyfryngau Cymraeg, plant â brwydrau yn eu cartref, ffuglen wyddonol dystopaidd, a darluniau o ddigwyddiadau hanesyddol Cymreig.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu o ran eich datblygiad fel awdur?
"Fel awdur a darlunydd, rydw i wedi tyfu'n fwyfwy cyfforddus a hyderus yn creu bydoedd a phlotiau o straeon. Serch hynny, rwy'n teimlo bydd y rhaglen hon yn fy helpu i ganolbwyntio ar y math o ysgrifennu sy'n gyffrous i ddarllen o air i air, o dudalen i dudalen gan siarad gydag awduron sydd yn deall y gwahaniaeth rhwng gwaith sych a gwaith sydd ag egni."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf yn y rhaglen hon? Beth ydych chi'n gobeithio ei gyflawni trwy gymryd rhan?
"Rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â'r awduron eraill ar y rhaglen hon a siarad am ein gwaith creadigol, a bachu ar y cyfle i wneud ein gwaith yn gyffrous i'n gilydd. Rydw i eisiau gweithio ymhellach tuag at ymgysylltu â chynulleidfaoedd mewn pynciau a allai fel arall gael eu hystyried yn ddiflas neu’n ddigalon."

Cau
Bethany Handley

Mae Bethany Handley (hi/ei) yn awdur ac yn actifydd anabledd sy'n byw ym Mhontypridd. Mae ei barddoniaeth wedi’i chyhoeddi yn POETRY, Poetry Wales a gan y Poetry Foundation a’r Sefydliad Materion Cymreig, ymhlith cyhoeddiadau eraill. Roedd Bethany yn un o’r awduron ar Gynllun Unheard Voices Theatr y Sherman ac yn ddiweddar datblygodd encil ysgrifennu ar gyfer awduron ifanc Cymreig Byddar ac Anabl gyda’r nofelydd Megan Angharad Hunter, diolch i gomisiwn derbynodd gan Llenyddiaeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae gwaith Bethany fel arfer yn archwilio ablaeth, anhygyrchedd a’i pherthynas â natur fel menyw anabl.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Dydw i ddim wedi ysgrifennu ar gyfer plant neu bobl ifanc o'r blaen felly rwy'n edrych ymlaen at ddechrau ysgrifennu ar gyfer y gynulleidfa honno yn ystod y rhaglen hon.

Yn fy arddegau, ni welais fy mhrofiadau yn cael eu cynrychioli mewn llenyddiaeth. Doeddwn i ddim yn adnabod fy stori. Mae gan bawb hawl i dyfu i fyny yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a'u gwerthfawrogi, ac eto mae diffyg cynrychiolaeth plant a phobl ifanc anabl mewn llenyddiaeth yn gwneud cam â phobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gael y cyfle i helpu i greu'r gynrychiolaeth gadarnhaol y mae mawr ei hangen ar y gymuned Anabl mewn llenyddiaeth."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy’n edrych ymlaen at rannu syniadau ag awduron eraill o bob cwr o Gymru a derbyn mentoriaeth, a fydd yn fy annog i gymryd yr amser i ysgrifennu. Rwy'n gobeithio y bydd y rhaglen yn fy helpu i gyfuno fy ngweithrediaeth dros hawliau unigolion yn byw ag anabledd ac fy ysgrifennu creadigol i helpu creu cynrychiolaeth gadarnhaol o bobl anabl, nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Cau
Sioned Erin Hughes

Mae Erin yn byw yng Ngheidio, Boduan, gyda'i chariad, Dafydd, a'i chi bach, Eldra. Mae ei diddordebau yn cynnwys sgwennu, darllen, cerdded, mynd i'r môr a choginio, ac mae'n gwneud yn siŵr ei bod wedi'i hamgylchynu gan anifeiliaid bob dydd. Erin oedd curadur a golygydd y gyfrol Byw yn fy Nghroen (Y Lolfa), a ddaeth yn fuddugol yng nghategori Plant a Phobl Ifanc Tir na n-Og yn ôl yn 2020. Cyhoeddodd ei llyfr cyntaf i blant yn ystod y Clo Mawr yr un flwyddyn, sef Y Goeden Hud (Gwasg Carreg Gwalch). Daeth yn fuddugol am Y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Tregaron yn 2022 gyda'i chyfrol gyntaf i oedolion, Rhyngom (Y Lolfa). Mae hi'n swyddog marchnata i'r Lolfa dros gyfnod mamolaeth, ac yn gweithio ar brosiectau gyda Llenyddiaeth Cymru a'r Theatr Genedlaethol hefyd. Eleni, mae hi wedi ymgymryd â her i sgwennu darn creadigol bob diwrnod o'r flwyddyn, ac mae hi'n cyhoeddi'r cwbl ar gyfrif Instagram, myfyrdod365. Mae hi'n treulio cyfran helaeth o'i hamser yn codi ymwybyddiaeth am gyflwr niwrogyhyrol prin sydd arni, sef Myasthenia Gravis, ac yn rhannu ei phrofiad o oresgyn heriau iechyd meddwl ac ymgais i gymryd ei bywyd ei hun yn ôl yn 2021. Mae hi bellach ar ganol sefydlu elusen o'r enw Mesen, sydd yn rhoi sylw creiddiol ar sut i fynd i'r afael â hunanladdiad o ogwydd gwahanol.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu o ran eich datblygiad fel awdur?
"Dwi'n grediniol bod sgwennu i oedolion yn dod yn haws imi nac unrhyw oedran arall. Ond mae'r elfen ddireidus, chwareus ac ysgafn sydd i sgwennu i blant yn rhywbeth dwi'n gweld ei golli ers imi gyhoeddi Y Goeden Hud, felly dwi'n ysu at fynd yn ôl ar ôl yr oedran hwn. Wedi dweud hyn, dwi'n edrych dros Y Goeden Hud bellach ac yn sylwi bod yna lawer o waith gwella. Mae sawl gair yma sy'n rhy gymhleth i feddwl plentyn, yn fy marn i, ac felly dwi'n credu bod angen imi gymryd fy amser i gynefino efo'u lleisiau yn well a chynnig rhywbeth sy'n fwy hygyrch iddynt, a dwi'n credu bydd y rhaglen yn help garw i'r perwyl hwn. Dwi'n teimlo parchedig ofn o feddwl am sgwennu i bobl ifanc, wedyn. Gan mod i wedi wynebu heriau reit anghyffredin fel arddegolyn, dwi wedi'i chael hi'n anodd meddwl sut i sgwennu am brofiadau sy’n gyffredin i’r mwyafrif sy'n perthyn i'r oedran hwn. Dwi felly'n credu bod y rhaglen hon yn mynd i'm helpu i feddwl o safbwynt arddegolyn, rhoi fy hun yn y cyfnod coll hwnnw yn fy mywyd fy hun a dysgu sut i sgwennu mewn ffordd byddai arddegolion yn uniaethu ag o."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf yn y rhaglen hon? Beth ydych chi'n gobeithio ei gyflawni trwy gymryd rhan?
"Dwi'n edrych ymlaen at gyfarfod pobl eraill drwy'r rhaglen - rhai fydd yn rhannu'r un anian â fi, ond hefyd rhai fydd efallai'n hollol wahanol ac yn herio fy ffyrdd o feddwl. Mae amrywiaeth o'r fath yn rhywbeth i'w groesawu a'i ddathlu, ond mi fydd gennym ni un peth yn gyffredin, sef ein cariad at greadigrwydd, a dwi'n credu bydd hynny'n llinyn arian fydd yn ein cadw'n dynn at ein gilydd. Rhywbeth arall sydd wrth fodd fy nghalon efo'r rhaglen hon ydi mod i'n cael y fath fraint o fod yn rhan o rywbeth mawr, pwysig, ac o bwys. Mae'n ffocysu ar ddod â phethau a phrofiadau o'r cysgodion i'r golau, ac mae cael chwarae rhan fach yn hynny yn rhywbeth byddaf yn ei drysori bob dydd."

Cau
Megan Angharad Hunter

Mae Megan Angharad Hunter yn awdur, sgriptiwr, a cherddor anabl o Benygroes, Dyffryn Nantlle ond mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd. Ers derbyn gradd BA mewn Cymraeg ac Athroniaeth yn 2022, mae hi wedi bod yn gweithio fel awdur llawn amser, yn ysgrifennu’n bennaf ar gyfer plant a phobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Mae hi wedi ysgrifennu dwy nofel ar gyfer oedolion ifanc: enillodd tu ôl i’r awyr - ei nofel gyntaf –Brif Wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2021, ac fe gyhoeddwyd Cat yn rhan o gyfres arobryn Y Pump. Enillodd hefyd Goron Eisteddfod yr Urdd 2020/21 ac mae ganddi brofiadau yn y diwydiant teledu. Yn ddiweddar, bu’n cyd-gydlynu cwrs ysgrifennu creadigol ar gyfer awduron a/Anabl efo’r bardd Bethany Handley ac ym mis Ionawr 2023,fe gafodd gyfle gan Literature Across Frontiers i deithio ar draws India; bu’n ymweld â gŵyl lenyddol Mathrubhumi ac ystod o brifysgolion efo chwech awdur Ewropeaidd arall. Yn bennaf, mae Megan yn ysgrifennu ar themâu iechyd meddwl, anabledd a rhywioldeb ac ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar ei nofel gyntaf i blant. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli efo Llamau, elusen sy’n darparu llinell gymorth ar gyfer pobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd. Yn ogystal ag ysgrifennu, mae Megan yn mwynhau chwarae ystod o offerynnau cerddorol, crwydro’r mynyddoedd efo’i chi, cyfansoddi caneuon, gwylio gormod o ffilmiau a phobi pwdinau sydd yn rhy uchelgeisiol o lawer.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu o ran eich datblygiad fel awdur?
"Gan fy mod i wedi canolbwyntio’n bennaf ar ysgrifennu ar gyfer oedolion ifanc hyd yma, dwi’n edrych ‘mlaen yn arw at ddysgu sut mae ysgrifennu ar gyfer plant iau; dwi’n ymwybodol fod y grefft hon yn un unigryw ond pwysig dros ben. Felly, gobeithiaf y bydd y rhaglen yn fy helpu i ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu ar gyfer plant iau, yn ogystal â rhwydweithio efo ystod o awduron a phobl sy’n gweithio yn y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt. Dwi hefyd yn edrych ‘mlaen at ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu ymhellach yn y sesiynau mentora a chael arweiniad gan awdur profiadol ar y broses o ysgrifennu ar gyfer plant. Dwi’n sicr y bydd y profiadau y byddaf yn y cael yn ystod y flwyddyn hon yn help mawr i mi wrth i mi ddechrau sefydlu fy ngyrfa fel awdur llawn amser."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf yn y rhaglen hon? Beth ydych chi'n gobeithio ei gyflawni trwy gymryd rhan?
"Dwi’n edrych ‘mlaen yn arw at ddysgu mwy am y broses o ysgrifennu ar gyfer plant iau. Dwi hefyd yn edrych ‘mlaen at rwydweithio efo ystod o awduron gwahanol o bob cwr o Gymru yn y cyfarfodydd ar-lein ac yn y gweithdai wyneb-yn-wyneb yng Nghanolfan Tŷ Newydd. Mae ymweld â Thŷ Newydd wastad yn bleser pur! Dwi’n gobeithio cwblhau’r nofel i blant yr wyf ar ganol ei hysgrifennu ac efallai cwblhau nofel arall ar gyfer oedolion ifanc yn ystod y rhaglen. Yn bennaf, dwi’n gobeithio datblygu fy ngallu i ysgrifennu o safbwynt/ar gyfer plant yn llwyddiannus. Hefyd, gobeithio y bydd cyfle i fynychu digwyddiadau llenyddol yn ystod y flwyddyn a fydd yn hwb i fy ngyrfa."

Cau
Summer Keys

Mae Summer Keys yn awdur, bardd a nyrs iechyd meddwl ddwyieithog, niwroamrywiol. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei nofel gyntaf i bobl ifanc a’i llyfr lluniau i blant, yn ogystal â chasgliad o farddoniaeth arbrofol. Mae'r olaf yn archwilio cysyniadau dadleoli, trawma, rhywioldeb a hunaniaeth dameidiog. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn ‘daearyddiaeth emosiynol’ lleoliad yn hytrach na barddoniaeth dopograffig draddodiadol. Mae Cymru’n nodwedd amlwg yn ei hysgrifennu.

Enillodd Summer Ragoriaeth am ei MA Ysgrifennu Creadigol gyda Phrifysgol Roehampton a dyfarnwyd Gwobr y Deoniaid iddi yn 2022 am ei thraethawd hir. Mae ei gwaith wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau ar-lein ac mewn print gan gynnwys yng nghylchgrawn That’s Life, Sefydliad Florence Nightingale, ctrl+alt+delete, ac wedi’i arddangos yn Galeri Caernarfon.
Mae Summer yn eiriolwr angerddol dros iechyd meddwl ac adferiad dibyniaeth, ac yn ddiweddar cwblhaodd daith gerdded 100 milltir o amgylch Ynys Môn dros bum niwrnod i godi ymwybyddiaeth o’r stigma. Yn ei hamser rhydd, mae ei hobïau yn cynnwys nofio, bocsio a chrefft ymladd cymysg. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio'n rhan amser mewn uned iechyd meddwl, ac mae hefyd yn datblygu busnes dillad ail-law a gemwaith wedi'u gwneud â llaw. Mae hi’n byw ym Môn gyda’i gŵr a chi Pomeranian.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Ar hyn o bryd mae gen i ddiffyg hyder i adeiladu bywyd i mi fy hun fel awdur a pherson creadigol. Mae’n teimlo weithiau fel bod y byd llenyddol, cyhoeddi a barddoniaeth ar un ochr galaeth gyda mi ar yr ochr arall. Rwy’n gobeithio y bydd y rhaglen hon yn helpu drwy ddarparu cyngor ymarferol ar sut i adeiladu llwybr i mi fy hun mewn maes mor hynod gystadleuol.
Mae ysgrifennu yn therapiwtig i mi, a cheir sail wyddonol yn cefnogi'r syniad hwn. Fel nyrs iechyd meddwl, rwyf hefyd yn mwynhau helpu ac addysgu eraill. Mae caniatáu i bobl fod yn nhw eu hunain a gweld eu hunanhyder yn cynyddu yn rhoi ymdeimlad o bwrpas i mi. Byddwn felly wrth fy modd yn cynllunio o ddifrif sut y gallwn gyfuno’r ddau beth. Gobeithiaf y bydd fy mentor yn gallu helpu gyda hyn yn ogystal â darparu sgyrsiau llawn anogaeth i mi. Rwyf hefyd yn ddiolchgar iawn am yr ysgoloriaeth ariannol a roddir fel rhan o’r rhaglen, gan y bydd hyn yn gatalydd o ran rhoi amser cysegredig i mi ganolbwyntio ar fy ngwaith ysgrifennu."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Ni allaf aros i gwrdd ag aelodau eraill y garfan, gyda’r gobaith o ddatblygu cyfeillgarwch hirhoedlog. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at dreulio amser yn Nhŷ Newydd, gan y bod treulio amser gyda phobl greadigol eraill yn brofiad mor gyffrous.
Mae gennyf ddiddordeb yn yr agwedd gymdeithasol o fynychu gwyliau llenyddol ac ymweld ag ysgolion, a hoffwn gwrdd â phobl o’r un meddylfryd â mi i fynychu digwyddiadau o’r fath â nhw. Rwy'n gobeithio y bydd rhaglen Cynrychioli Cymru yn rhoi'r cyngor, yr hyder a'r rhwydweithio sydd eu hangen arnaf i wireddu fy mreuddwydion o ddod o hyd i asiant a chyhoeddi fy ngwaith."

Cau
Alice Knight

Mae Alice Knight, 31, yn awdur Cymreig traws o Rhisga. Wedi'i geni ar aelwyd llawn llyfrau, treuliodd ei phlentyndod yn brwydro yn erbyn dyslecsia er mwyn gallu eu darllen. Ers hynny, mae ganddi angerdd gydol oes dros lenyddiaeth wrth iddi gael ei swyno gan fydoedd awduron eraill a hiraethu cael creu rhai hi ei hun.

Gyda bywyd a dreuliwyd yn edrych tuag at i mewn, yn aml yn delio gydag iselder, hunaniaeth ac ADCG (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd), mae ei gwaith creadigol rhan amlaf yn canolbwyntio ar gymeriadau gyda bywydau mewnol bywiog, blêr, ac yn pontio sawl genre megis ffantasi, arswyd a ffuglen wyddonol. Ei nod nawr yw cwblhau a chyhoeddi ei nofel gyntaf, creu blodeugerdd o straeon byrion, ac os oes ganddi amser i’w sbario, dechrau rhannu ei llais mewn digwyddiadau llenyddol ledled Cymru a thu hwnt. Nodau mawr wedi'u hysbrydoli gan freuddwydion hyd yn oed mwy.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Rwy’n gweld rhaglen Cynrychioli Cymru fel lens ffocws. Cyfle i gyfuno fy holl egni creadigol, syniadau ac uchelgeisiau, ac rhoi ffurf gadarn iddynt. Dyma’r gefnogaeth a’r strwythur rydw i wedi bod eu hangen yn fawr ers amser maith.
Rwyf wedi bod eisiau bod yn awdur am y rhan fwyaf o fy mywyd ac er fy mod wedi treulio oriau di-ri yn ysgrifennu, nid wyf erioed wedi cael y profiad na’r arweiniad i weld y gwaith hwnnw’n trosi’n yrfa. Nawr, gyda'r rhaglen hon, rwy'n credu y gall hyn ddigwydd o'r diwedd. O'r diwedd rwy’n cael rhoi fy llais allan i'r byd a gwybod y bydd yn cael ei glywed mewn gwirionedd.
Mae hefyd yn gyfle gwych i gwrdd ag awduron eraill a chael f’ysbrydoli gan eu gwaith. Clywed safbwyntiau newydd a thyfu fel awdur ac fel person trwy ddysgu ganddynt. Rwyf yr un mor hoff o ddarllen ag ydw i o ysgrifennu, felly mae cael y cyfle i eistedd mewn ystafell gyda 13 o awduron talentog eraill a gweld eu gwaith yn datblygu yn sicr o helpu fy ysgrifennu i ffynnu."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfleoedd a’r digwyddiadau y gall Cynrychioli Cymru ein cyflwyno iddynt. Bydd y profiad o fynychu digwyddiadau llenyddol a chwrdd â phobl newydd yn sicr o fudd i mi. Yn ogystal â hyn bydd bod yn rhan o'r byd llenyddol yma’n Nghymru a bod o gwmpas pobl sy'n deall ac yn rhannu cariad ddofn tuag at lyfrau yn ysbrydoliaeth yn ei hun.
Dyma gyfle i gyflawni fy nod gydol oes o fod yn awdur. Dod o hyd i fy hyder i dyfu fy ngwaith yn rhywbeth mwy a'i weld yn cael ei gyhoeddi. Camp nid wyf yn credu y gallwn ei wireddu ar fy mhen fy hun. I fod yn rhan o'r rhaglen hon, i gael y cyfle hwn… ni allwn fod yn fwy diolchgar."

Cau
Leigh Anthony Manley

Mae Leigh Anthony Manley yn fardd newydd a fagwyd yng Nghwm Llynfi, ac mae ef bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae diddordeb Leigh mewn iaith yn dyddio’n ôl i Ysgol Gynradd Garth a fe barhaodd ei angerdd am greadigrwydd yn ystod ei gyfnod yn Ysgol Gyfun Maesteg. Astudiodd Llenyddiaeth Saesneg a Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna aeth ymlaen i ddilyn gyrfa mewn cyllid. Yn 39 oed, cafodd Leigh ddiagnosis o gyflwr y galon difrifol a oedd yn bygwth bywyd. Er mwyn ymdopi, trodd Leigh yn reddfol at adrodd straeon a llenyddiaeth. Ers y trobwynt hwn, ac yn fwy diweddar, mae Leigh wedi rhannu ei gerddi gyda chyhoeddwyr, ac mae ei waith wedi ymddangos yn Poetry Wales, The Seventh Quarry, Nawr, yn ogystal ag amrywiaeth o flodeugerddi. Cyrhaeddodd rhestr fer Gwobr Creative Word Disability Arts Cymru yn 2022.

Yn 2022, trefnodd Leigh seibiant gyrfa i sicrhau amser ychwanegol iddo allu ysgrifennu yn ogystal â gwneud gwaith gwirfoddol yn cefnogi grwpiau ymylol. O fewn y gwaith hwn y mae ei uchelgeisiau uniongyrchol yn croestorri. Ei nod cyffredinol yw datblygu casgliad o gerddi a gweithdai sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant i bobl ifanc â namau gweladwy ac anweledig.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Rwy’n ymwybodol iawn fy mod ond ar ddechrau fy nhaith ysgrifennu, ac er nad yw’r rhaglen wedi dechrau’n ffurfiol eto, rwyf eisoes yn synhwyro ei fod yn gatalydd ar gyfer cynnydd cyffredinol o fewn fy ngyrfa fel awdur. Mae’r rhaglen eisoes wedi dechrau gofyn cwestiynau treiddgar sydd wedi fy ngwthio i feddwl am fy ysgrifennu ar lefel ddyfnach, dadansoddi fy ngobeithion a’m dyheadau yn fwy craff, ystyried yn ofalus, ac yn onest, yr elfennau o grefft y mae arnaf angen cefnogaeth fwyaf gyda nhw.
Mae eisoes yn teimlo fel symudiad cynnil ond arwyddocaol tuag at ymgorffori’r math o arfer creadigol y bydd yn bwysig i mi ei esblygu cyn i inc cymaint â chyffwrdd tudalen o’r don nesaf o ddrafftiau. Hyn oll a mwy, rwy’n teimlo’n ddiogel o wybod bod agweddau o fy ngwaith wedi bod trwy broses ymgeisio gystadleuol a bod yna bobl sy’n credu yn fy mhotensial."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwyf wirioneddol yn edrych ymlaen at bob agwedd o’r rhaglen ac yn llwyr disgwyl i ehangder y rhaglen fwydo i fewn i fy natblygiad fel awdur a darpar hwylusydd gweithdai. O ran y sgiliau caled sy'n berthnasol i ysgrifennu ei hun, rwy'n siŵr y byddaf yn elwa o ddealltwriaeth well o ddatblygu llawysgrifau, y broses o olygu, gwneud y mwyaf o adborth golygyddol, a gwella fy sgil technegol. Mae’r elfen fentora yn debygol o fod yn amhrisiadwy o ran llywio fy mhroses feddwl wrth drefnu darnau i gyd-fynd â’r casgliad rwy’n gobeithio ei gyfansoddi. Bydd mentor profiadol hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth i mi o ble mae fy ysgrifennu yn eistedd ar silff lyfrau. Rwy'n gobeithio y bydd y flwyddyn yn dod â chynnydd sylweddol tuag at adeiladu casgliad o gerddi ysbrydoledig ac ysbrydoledig i feddyliau ifanc chwilfrydig. Yn olaf, rwy'n hyderus y bydd bod o gwmpas awduron eraill ag uchelgeisiau tebyg yn naturiol yn cyflymu twf a ffocws, yn gwella fy ymwybyddiaeth o'r diwydiant cyhoeddi, ac yn cynnig gwrthwenwyn effeithiol i'r hunan-amheuaeth y daw'r rhan fwyaf o bobl greadigol ar ei draws ar ryw adeg."

Cau
Rhiannon Oliver

Mae Rhiannon Oliver yn actores, bardd, ac arweinydd gweithdai. Hyfforddodd fel actores yn RADA ac mae hi wedi gweithio gyda Shakespeare’s Globe, National Theatre of Wales, Theatre Royal Bath, Manchester Royal Exchange, ac mewn llawer o theatrau eraill yn y DU a thramor. Mae hi hefyd wedi ymddangos ar y BBC a Sky TV.

Dechreuodd Rhiannon farddoni yn 2020. Ym mis Mawrth 2021, enillodd ail wobr y Gair Llafar yn Poetry for Good, cystadleuaeth genedlaethol sy'n dathlu gweithwyr allweddol. Dechreuodd ysgrifennu barddoniaeth i blant yn 2021 ac ers hynny mae wedi ymddangos yn The Caterpillar, The Dirigible Balloon, Northern Gravy, PaperBound, Buzgaga, Parakeet, Little Thoughts Press, a Launchpad. Mae ei barddoniaeth wedi ymddangos ar y teledu (Nadolig Only Boys Aloud, S4C) ac mae hi wedi creu a pherfformio barddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg ar gyfer Amser Rhigwm Mawr 2023 (Book Trust Cymru).

Mae hi’n ddysgwr Cymraeg lefel uwch ac yn gweithio i Fudiad Meithrin yn rhedeg cylchoedd chwarae Ti a Fi i blant cyn oed ysgol. Mae hi hefyd yn perfformio straeon, caneuon, a cherddi yn ei hysbyty lleol ar gyfer Interact Stroke Support. Mae hi wrth ei bodd yn cerdded yn yr awyr iach, sglodion da, a chwtsh mawr. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd gyda'i theulu.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r rhaglen hon gan ei bod wedi dod ar bwynt hollbwysig yn fy ngyrfa ysgrifennu. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu gan arbenigwyr yn y diwydiant ac at arbrofi gyda’r math o waith rwy’n ei gynhyrchu. Rwy’n disgwyl y bydd y Dosbarthiadau Meistr a’r ystafelloedd ysgrifennu yn help mawr i mi archwilio fy mhotensial fel awdur: rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu mewn rhigwm, ond rwy’n barod i ddatblygu fy arddull a gweld beth arall y gallaf ei wneud.
Rwy'n gwybod fy mod yn ymateb yn dda iawn i arweinyddiaeth mentor, felly rwy'n edrych ymlaen i weld yr hyn y gallaf ei gyflawni gyda blwyddyn lawn o gefnogaeth. Hefyd, gan fod fy mhrofiad ysgrifennu wedi bod yn weddol ynysig hyd at y pwynt hwn, ni allaf aros i gysylltu gydag awduron eraill sy'n dod i'r amlwg, i rannu profiadau, ac i ffurfio cymuned gefnogol. Rwyf wrth fy modd y byddwn i gyd yn cyfarfod mewn bywyd go iawn yn Nhŷ Newydd yn fuan!
Rwy’n gobeithio y bydd y rhaglen hon yn fy helpu i adeiladu ar yr hyn rwyf wedi’i gyflawni hyd yn hyn ac yn fy helpu i gyrraedd fy nod hirdymor o ddod yn fardd llawn amser i blant."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan o gymuned o awduron ac at gael yr amser a’r lle i ddatblygu fy ysgrifennu.
Mae gen i nifer o nodau ar gyfer y flwyddyn: y prif un yw cwblhau fy nghasgliad barddoniaeth cyntaf, a bod mewn sefyllfa i chwilio am gyhoeddwr. Bydd y casgliad hwn, sydd wedi’i anelu at blant 8-12 oed, yn archwilio iechyd meddwl, lles, a’r adegau mawr mewn bywyd. Rwyf hefyd am ddatblygu fy ngwaith ysgrifennu yn Gymraeg a chynyddu fy nghynnyrch Cymraeg gyda golwg ar gyhoeddi casgliad ar gyfer darllenwyr iau. Rwyf hefyd yn gobeithio adeiladu ar fy mhrofiad fel perfformiwr a datblygu cyfres o weithdai ‘Barddoniaeth mewn Perfformio’ y gallaf eu cynnig mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol. Rwy’n gobeithio y byddai’r gweithdai hyn yn helpu pobl ifanc i fagu hyder a datblygu perthynas weithredol ag iaith a llenyddiaeth."

Cau
Stacey Taylor

Awdur o Gaerdydd yw Stacey Taylor. Mae ganddi MA mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ac mae'n mwynhau darllen ac ysgrifennu ystod eang o genres - o ramant i drosedd. Yn ddiweddar cafodd ei henwi ar restr hir Gwobr Penguin Awduron Heb eu Darganfod Michael Joseph am ffilm drosedd y mae hi wedi’i hysgrifennu. Mae hi wrth bodd yn teithio ac mae hi wedi llwyddo i wireddu ei breuddwyd o deithio ar hyd Route 66, taith a roddodd sawl syniad iddi am straeon. Mae hi’n hoff iawn o ffuglen plant ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar nofel i oedolion ifanc.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Credaf y bydd strwythur y rhaglen yn help mawr i mi ganolbwyntio ar fy ysgrifennu. Bydd cael mentor a mynediad at arbenigwyr y diwydiant hefyd yn amhrisiadwy."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â phawb sy’n ymwneud â’r rhaglen a ffurfio cysylltiadau gydag awduron eraill yng Nghymru."

Cau
Sheik Rana

Mae Sheik Rana yn fardd a cherddor gafodd ei eni ym Mangladesh, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Dechreuodd Sheik ei yrfa ysgrifennu yn 1997. Ar y dechrau, roedd ei ganeuon yn aml yn ymwneud â natur a chariad. Yn raddol maent wedi datblygu i gwmpasu ei feddyliau athronyddol ar eironi bywyd, gwleidyddiaeth, gwladgarwch, a'r cysyniad o famwlad. Mae ei ddiddordeb mewn ysgrifennu yn pontio sawl genre megis barddoniaeth, rhyddiaith, cyfieithu creadigol, teithio, dyddiaduron trefol, a chwedlau sydd i gyd yn ymddangos yn ei naw lyfr cyntaf, pob un wedi'i ysgrifennu yn iaith Bangla a'u cyhoeddi ym Mangladesh.

Yn 2019 bu’n ymwneud â phrosiect ymchwil yn cynnig persbectif awdur creadigol wrth iddo archwilio straeon am blant ffoaduriaid Rohingya, wedi’u dadleoli o Myanmar a’u gosod mewn gwersylloedd ym Mangladesh. Ysbrydolodd y profiad hwn ef i ysgrifennu ar gyfer plant. Mae ei lyfr ffuglen cyntaf i blant Amar nam Bhoot, ami Mirpur e thaki (Fy enw i yw ‘ghost’, dwi’n byw yn Mirpur) wedi cael ei gyhoeddi gan y cwmni cyhoeddi Bangladeshaidd Toitumbur. Ei nod nawr yw cyhoeddi mwy o weithiau ffuglen i blant gyda'r ail lyfr eisoes ar waith. Mae ef hefyd ar hyn o bryd yn gweithio ar ei ail gyfnodolyn teithio sy’n ceisio cyflwyno Cymru i ddarllenwyr iaith Bangla.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Rwy’n credu’n gryf y bydd rhaglen Cynrychioli Cymru yn hollbwysig ar gyfer fy natblygiad fel awdur plant yn y pwynt hwn o’m gyrfa. Bydd hyn yn rhoi cyfle unigryw i mi gysylltu gydag awduron sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, a dysgu o’u syniadau a’u prosesau meddwl. Bydd y rhaglen hon hefyd yn rhoi cyfle i mi hogi fy sgiliau ysgrifennu trwy fentora un-i-un. Gan nad wyf wedi derbyn unrhyw hyfforddiant swyddogol mewn ysgrifennu creadigol i blant, edrychaf ymlaen at ddysgu o’r gweithdai a’r dosbarthiadau meistr ac o’r sgyrsiau a’r rhwydweithio gyda chyd-awduron a mentoriaid. Byddaf hefyd yn elwa’n fawr iawn o rannu fy ngwaith gydag awduron eraill am eu mewnbwn a’u hadborth. Bydd hyn oll yn dod â dimensiwn newydd i fy arddull unigol yr wyf yn ceisio ei ddatblygu o fewn y genre, ac yr wyf eisoes wedi gweithio’n galed i’w ddatblygu mewn meysydd ysgrifennu eraill yr wyf wedi’u meistroli."

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf fel rhan o'r rhaglen hon?
"Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y dosbarthiadau meistr, yn enwedig y sesiynau fydd yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb yn Nhŷ Newydd, Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Bydd y sesiwn ddilynol gyda’r tiwtor hefyd o werth i mi gan y byddaf yn derbyn adborth ar fy ngwaith. Rwyf hefyd yn gobeithio cael cymorth ac arweiniad ar sut i gyfieithu fy ngwaith i'r Saesneg a'r Gymraeg a fydd yn fy helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach."

Cau
Hammad Rind

Awdur a chyfieithydd Cymreig-Pacistanaidd yw Hammad Rind. Roedd ei nofel gyntaf Four Dervishes (Seren Books, 2021), dychan wedi’i seilio’n fras ar dastan gan y bardd Indo-Persia Amir Khusro, ar restr hir Gwobr Cymdeithas Ffuglen Wyddonol Prydain. Ef yw cyfieithydd Wrdw o gasgliad barddoniaeth cyntaf Naveen Kishore, Knotted Grief. Cwblhaodd Hammad BA mewn llenyddiaeth a’r gyfraith Saesneg a Phersia ym Mhrifysgol Punjab, Lahore, ac MA mewn cynhyrchu ffilmiau ym Mhrifysgol Kingston, Llundain. Mae ei straeon, erthyglau ac adolygiadau o lyfrau wedi ymddangos mewn nifer o gylchgronau yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'n arwain gweithdai yn rheolaidd ar ysgrifennu creadigol, adrodd straeon a llenyddiaeth y Dwyrain. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ei ail nofel.

Sut ydych chi'n rhagweld y bydd y rhaglen hon yn eich helpu chi o ran eich datblygiad fel awdur?
"Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar fy ail nofel ac yn gobeithio y bydd arweiniad a chyngor mentor profiadol a medrus o gymorth mawr i’w chwblhau. Byddai’r gweithdai a’r cyfleoedd a ddarperir gan y rhaglen o gymorth yn gyffredinol i fireinio fy sgiliau fel awdur yn ogystal â chynyddu fy nhrochiad yn y byd ysgrifennu lleol a meithrin cysylltiadau. Rwy’n edrych ymlaen at y gefnogaeth a’r anogaeth gan yr awduron eraill ar y rhaglen sydd ar lefel tebyg yn eu gyrfaoedd ysgrifennu."

Cau