Dewislen
English
Cysylltu
Mae Llenyddiaeth Cymru yn cydlynu Ffrindiau Darllen yng Nghymru. Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen gyfeillio newydd a ddyfeisiwyd gan The Reading Agency ac a ariannir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus, cymunedau lleol a sefydliadau gwirfoddol, bwriad y cynllun yw galluogi, cyfranogi ac ymgysylltu pobl hŷn a phobl sydd â dementia a Gofalwyr trwy sbarduno sgyrsiau wrth ddarllen. Caiff Reading Friends ei gyd-gynhyrchu gyda phobl hŷn, a’i gyflwyno gan wirfoddolwyr.

O fis Medi 2018 – Medi 2019, mae Llenyddiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy ac Age Connects yng Nghonwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  yn Abertawe i roi dau wahanol ddull o gyflwyno’r cynllun ar brawf. Mae Ffrindiau Darllen Sir Conwy yn ffrwyth cydweithio rhwng llyfrgelloedd a chartrefi gofal ledled y sir, gan ddarparu’r gwasanaeth mewn cymunedau cefn gwlad, yn benodol mewn ardaloedd lle mae’r diwydiant ffermio yn gryf a’r Gymraeg yn iaith gyntaf i’r trigolion. Bydd Ffrindiau Darllen Abertawe yn galw myfyrwyr Prifysgol Abertawe, staff y Bwrdd Iechyd a gwirfoddolwyr i ddarllen yn gymdeithasol ar wardiau yn Ysbyty Singleton, gan weithio gyda Llyfrgell Ganolog Abertawe a Discovery fel partneriaid allweddol.

Lansiwyd y cynllun yn Llundain ar ddydd Mawrth 30 Hydref 2018 gyda dangosiad cyntaf y ffilm Yarn, Natter, Blether, cynhyrchiad gan Right Thing Films sy’n cynnwys clipiau o Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru yn adrodd cerdd a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y cynllun, ‘Dechrau’r daith’. Ysgrifennwyd y gerdd mewn ymateb i sgyrsiau gyda chyfranogwyr Ffrindiau Darllen yng Nghonwy. Bydd Llenyddiaeth Cymru a’r partneriaid perthnasol yn lansio’r cynllun Ffrindiau Darllen yng Nghymru yn 2019.

 

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn ymrwymedig i lesiant yn y celfyddydau, ac mae Ffrindiau Darllen Cymru yn dangos sut y gall llenyddiaeth a darllen creadigol gael effaith bositif ar iechyd corfforol a meddyliol.

I ddarllen yr ymchwil sy’n cefnogi’r honiadau hyn, gallwch ddod o hyd i ‘A Society of Readers’, adroddiad a gyhoeddwyd yn Hydref 2018 a ysgrifennwyd gan Demos ac a gomisiynwyd gan The Reading Agency, yma.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun canolog, ewch i wefan Ffrindiau Darllen; cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Ffrindiau Darllen, neu cysylltwch â ni.

Nôl i Ein Prosiectau