Dewislen
English
Cysylltu
Marvin Thompson
Mae Marvin Thompson yn 43 oed ac yn byw yng Nghwmbrân. Mae ganddo MA mewn ysgrifennu creadigol, ac mae’n awdur, yn athro ac yn wneuthurwr ffilmiau, a hoffai ddilyn gyrfa mewn barddoniaeth. Cyrhaeddodd restr fer Gwobr Farddoniaeth Manceinion 2019 ac mae ei gasgliad cyntaf o farddoniaeth, Road Trip (Peepal Tree Press, 2020), yn un o argymhellion y Poetry Book Society. Dewiswyd y casgliad hwn hefyd gan y Poetry Society yn un o lyfrau Black Lives Matter Inspiration ym mis Mehefin 2020. Yn ddiweddar, daeth ei gerdd The Fruit of the Spirit is Love (Galatians 5:22) yn fuddugol o blith 18,000 o gynigion yng Nghystadleuaeth Barddoniaeth Genedlaethol 2020.

 

Sut fydd y rhaglen o gymorth i’ch datblygiad fel awdur?

Mae gen i ddiddordeb mawr yn yr agweddau canlynol ar y cynllun mentora: rhwydweithio, marchnata, cyfranogiad cymunedol a chynrychiolaeth / cydraddoldeb. Rwy’n awyddus i rannu’r hyn rwy’n ei ddysgu ar y rhaglen a lledaenu’r dysgu hwnnw i eraill. Yn hynny o beth, rwy’n awyddus i archwilio cyfranogiad cymunedol ar ffurf gweithdai ysgrifennu cymunedol. Yn y tri neu bedwar gweithdy rydw i wedi’u hwyluso hyd yma yn fy ngyrfa ysgrifennu, bu diffyg amrywiaeth ymhlith y cyfranogwyr. Yn hynny o beth, rwy’n awyddus i ddod o hyd i ffyrdd o estyn allan i gymuned fwy amrywiol o feirdd. Rwy’n teimlo bod hyn yn bwysig oherwydd bod amrywiaeth mewn allbwn llenyddol yn cyfoethogi Cymru fel cenedl. Yn fy ngweledigaeth ar gyfer fy nghyfranogiad ar y rhaglen hon, rwy’n gweld fy hun yn ychwanegu at fy sgiliau rhwydweithio a marchnata. Bydd hyn nid yn unig yn rhoi hwb i’m gyrfa ond hefyd yn helpu i sefydlu amrywiaeth yn niwylliant llenyddol Cymru. Un o fy uchelgeisiau allweddol yw cael cerdd neu lyfr ar restr Llenyddiaeth Saesneg CBAC (TGAU neu Lefel A). Ar hyn o bryd, nid oes gan y rhestrau hyn amrywiaeth. Rwy’n teimlo y gallai fy ngwaith gael ei ddefnyddio i lenwi’r bwlch amrywiaeth hwn.

 

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf o ran y rhaglen? Beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni wrth gymryd rhan yn y rhaglen?

Fel bardd cyhoeddedig, rwyf ar ddechrau fy ngyrfa. Os ydw i am gyflawni fy uchelgais o fod yn un o fawrion llenyddol Cymru, mae gen i lawer o ddysgu i’w wneud. Bydd perthynas fentora blwyddyn o hyd yn rhan sylfaenol o’r broses ddysgu hon. Bydd y cynllun hwn hefyd yn fy helpu i gyflawni fy nod mwy uniongyrchol o ddod yn fardd gwell. Bardd sy’n fwy disgrifiadol, yn fwy cerddorol ac yn fwy beiddgar o ran yr iaith a’r ffurfiau barddonol rwy’n eu defnyddio i fynegi fy hun.

Rwyf wedi profi mentora fel rhan o fenter Primers Nine Arches Press. Yn ogystal, cefais fy mentora gan ffrind yn ystod ysgrifennu fy nghasgliad cyntaf. O ganlyniad, gwn y bydd fy lle ar eich cynllun mentora yn cael effaith enfawr ar fy ngyrfa ysgrifennu.

Credaf hefyd y bydd gwella fy sgiliau fel bardd yn cryfhau fy ngalluoedd fel adolygydd, golygydd a gwneuthurwr ffilmiau. Mae’r rhain i gyd yn gyfryngau ble mae fy ngwaith creadigol yn helpu i arallgyfeirio’r olygfa lenyddol yng Nghymru.

 

Fel awdur, ble hoffech chi fod ymhen pum mlynedd?

Fy mreuddwyd fel awdur yw dod yn un o gewri llenyddol Cymru. Rhywun i siarad amdano yn yr un anadl â Charlotte Williams neu Owen Sheers. Byddai hefyd yn gyflawniad gwefreiddiol i ddilyn ôl eu traed trwy ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn. Fodd bynnag, mae fy ffocws cychwynol ar ddod yn fardd mwy medrus. Rwy’n awyddus i ennill meistrolaeth dros ffurfiau pennill iaith fel sestinas a villanelles. Rwyf hefyd yn awyddus i ddysgu mwy am ffurfiau pennillion Cymreig a sut y gellir eu defnyddio mewn cyd-destun iaith Saesneg.

Er bod gan Gymru draddodiad cyfoethog o farddoniaeth, prin yw’r beirdd lliw Cymreig sy’n cael eu darllen a’u dathlu’n eang. Yn hyn o beth, rwyf am fod yn gatalydd ar gyfer newid. Er fy mod i’n Llundeiniwr, Cymru yw cartref fy mhlant treftadaeth ddeuol (llys-blant a phlant biolegol). Yn hynny o beth, mae gen i ran yng Nghymru fel cenedl groesawgar sy’n dathlu gwahaniaeth – ac ar ben hynny, wrth helpu ei diwylliant llenyddol i ddod yn fwy cynhwysol ac i ffynnu.

Fel rhan o fy ymdrech i helpu i arallgyfeirio a chyfoethogi tirwedd lenyddol Cymru, rwy’n awyddus i drosi mwy o fy ngwaith i’r Gymraeg. Rwy’n teimlo ei bod yn bwysig rhannu fy syniadau am hunaniaeth, treftadaeth a Chymraeg â chymunedau ledled ein cenedl. Yn wir, edrychaf ymlaen at y diwrnod pan fydd fy llyfrau’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg fel mater o drefn. Unwaith eto, mae uchelgais o’r fath yn dibynnu ar y wybodaeth fy mod eisoes yn gweithio’n ddiflino i sefydlu fy hun yn aelod deinamig o gymuned lenyddol Cymru. Rwyf am fod yn fodel rôl i bob awdur o Gymru.