Dewislen
English

Cwestiynau Cyffredin

 

Children's Laureate Wales

Pwy yw'r Children’s Laureate Wales?

Y Children’s Laureate Wales presennol yw Alex Wharton

Gweithdai

Sut beth yw gweithdy Children's Laureate Wales?

Nod gweithdy Children’s Laureate Wales yw ysgogi plant a phobl ifanc i fynegi eu hunain drwy farddoniaeth mewn modd rhyngweithiol a hwyliog. Mae croeso i ysgolion sy’n gwahodd y Children’s Laureate roi gwybod i ni o flaen llaw am unrhwy amcanion penodol ar gyfer y gweithdy, gan gynnwys themâu, drwy lenwi’r adran berthnasol yn y ffurflen gais.

 

Gwybodaeth Allweddol: 

  • Mae gweithdy wyneb yn wyneb Children’s Laureate Wales yn para 2 awr.  
  • Mae gweithdy rhithiol gyda’r Children’s Laureate Wales yn para 1.5 awr.  
  • Mae gweithdai ysgolion fel arfer yn cael eu trefnu rhwng 9.30-11.30 am neu 1.00 – 3.00 pm. 
A fydd y gweithdai yn digwydd yn rhithiol neu wyneb yn wyneb?

Gall gweithdai fod yn rithiol neu wyneb yn wyneb, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID-19 a dymuniadau trefnwyr y gweithdy a’r Children’s Laureate Wales.  

Gall ysgolion nodi ar y ffurflen ar-lein os ydych yn dymuno trefnu gweithdy rhithiol neu wyneb yn wyneb.

 

Nodwch, os gwelwch yn dda: Mae gweithdai rhithiol ar gael i Gyfnod Allweddol 2 a 3 yn unig. 

Pa fesurau diogelu sydd ar waith?

Mae gan Connor Allen dystysgrif DBS cyfredol a gellir gweld prawf o’r DBS ar gais.  

Nodwch: Ni ddylai awduron gwadd gael eu gadael ar eu pen eu hunain heb oedolyn arall o’r sefydliad pan fyddant yn gweithio gyda phlant neu oedolion bregus. Nid athrawon yw awduron, ac mae’n rhaid i un athro o leiaf aros gyda’r awdur bob amser yn yr ysgol.  

Mae croeso i ysgolion a sefydliadau gysylltu gyda ni ar childrenslaureate@literaturewales.org os hoffech ddysgu mwy am ein polisïau diogelu.  

Trefnu Ymweliad

Sut mae trefnu ymweliad Ysgol neu Sefydliad gyda Children's Laureate Wales?

Dylai ysgolion a sefydliadau sy’n dymuno trefnu ymweliad gan y Children’s Laureate Wales ddefnyddio’r ffurflen gais yma.

Oes modd trefnu ymweliadau tu hwnt i'r dosbarth / ysgol?

Mae’r Children’s Laureate Wales yn hapus i drefnu gweithdai ar gyfer plant a phobl ifanc tu hwnt i’r dosbarth, er enghraifft mewn llyfrgelloedd neu glybiau ieuenctid. Cysylltwch gyda Llenyddiaeth Cymru i drafod eich syniadau ar: childrenslaureate@literaturewales.org.

Pryd fydd yr ymweliad yn cael ei drefnu?

Unwaith fydd Llenyddiaeth Cymru wedi derbyn cais am ymweliad, gellir cymryd hyd at fis i dderbyn ymateb gan y bardd. Bydd y gweithdai yn digwydd yn llawrydd, ac yn cael eu trefnu’n uniongyrchol rhwng y bardd a’r ysgol. Dylid gwneud cais am ymweliad cyn gynted ag sy’n bosib. Os oes mwy na mis wedi bod ers hynny, ac nad ydych chi eto wedi clywed gennym ni, cysylltwch: childrenslaureate@literaturewales.org

Beth yw pris gweithdy?

Gall ffi ar gyfer gweithdy Children’s Laureate amrywio rhwng £100 a £200. Mae’r ffi yn ddibynnol ar hyd a chynnwys y sesiwn, ac os yw’r sesiwn yn digwydd yntau wyneb yn wyneb neu’n rhithiol.

Gan mai yn llawrydd y trefnir ymweliadau ysgolion, y bardd fydd yn pennu’r ffi gyda’r ysgol wedi iddo dderbyn y gais ar-lein.

Oes yna unrhyw gymorth ariannol ar gael?

Mae gweithdai ysgolion yn gymwys ar gyfer Cronfa Ysbrydoli Cymunedau Llenyddiaeth Cymru. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol o hyd at 50% o’r ffioedd sy’n cael eu talu i’r bardd. Ymgeisiwch yma.

A fydd pob ysgol yn derbyn ymweliad?

Mae galw mawr am ymweliad gan Children’s Laureate Wales, ac yn anffodus nid oes sicrwydd y bydd y bardd yn gallu cynnig dyddiad i bob ysgol. Bydd y bardd yn ystyried pob cais yn unigol, ac yn blaenoriaethu ymweliadau ar sail amcanion y cynllun a’r partneriaid.

Mae llawer o awduron a beirdd eraill yng Nghymru yn cynnig gweithdai mewn ysgolion, cysylltwch â ni am gyngor.

Comisiynu Cerddi a Sefydlu Partneriaethau

Sut mae trefnu cerdd gomisiwn gan Children's Laureate Wales?

Er mwyn holi am y posibilrwydd o drefnu Cerdd Gomisiwn gan Children’s Laureate Wales, cysylltwch gyda ni ar childrenslaureate@literaturewales.org.

Oes modd trefnu prosiect ar y cyd â Children's Laureate Wales?

Rhai o flaenoriaethau Llenyddiaeth Cymru dros y tair blynedd nesaf fydd Cydraddoldeb a Chynrychiolaeth, yr Argyfwng Hinsawdd a Iechyd a Llesiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar y cyd â Children’s Laureate Wales ar brosiect, yn enwedig os ydynt yn berthnasol i’r blaenoriaethau uchod, cysylltwch gyda ni ar childrenslaureate@literaturewales.org am sgwrs.

Nôl i Children’s Laureate Wales