Dewislen
English
Cysylltu

Teitl y prosiect: Prosiect chwedleua ac ysgrifennu creadigol

Cyfranogwyr: Oedolion iau (rhwng 25 – 45) sy’n byw gyda chancr eilaidd

Artist arweiniol: Seren Haf Grime

 

Nod y prosiect:

Gyda’n gilydd byddwn yn creu ‘Llyfr Gobaith’, gan rannu ein profiadau trwy ysgrifennu creadigol er mwyn cynnig cryfder, doethineb a dycnwch. Bydd yn cael ei argraffu a’i recordio fel llyfr sain.

 

Gwybodaeth am y prosiect:

Mae oedolion iau sy’n byw gyda chanser yn aml yn jyglo teuluoedd ifanc, yn gofalu am eu cartrefi a’u perthnasoedd wrth dderbyn cemotherapi a thriniaethau cynnal a chadw parhaus ar gyfer eu salwch tymor hir.

Yn aml, bydd rhaid iddynt roi’r gorau i’w gyrfa dros dro neu’n barhaol oherwydd effeithiau corfforol neu seicolegol canser ac, yn fwy diweddar, y gofyniad i hunan ynysu fel person bregus yn ystod y pandemig

Bydd y chwe gweithdy misol hyn yn cynnig cyfle i archwilio themâu cyffredin trwy eiriau; stori; dyfyniad o ddrama, cerdd neu delynegion sy’n mynegi sut beth yw wynebu marwolaeth, ofni’r anhysbys, sylwi ar y newidiadau yn ein corff, a chynllunio ein dyfodol.

Bydd cyfle i weithio ar eich pen eich hun, mewn parau, i rannu ein hysgrifennu, a’i goladu’n llyfr. Bydd ‘Llyfr Gobaith’ ar gael i oedolion iau adeg eu diagnosis neu wrth dderbyn newyddion am driniaeth bellach, ond hefyd ar gael fel gwers i’r cyhoedd yn ehangach ar sut i ymdopi â’r themâu hyn yn ystod y pandemig.

 

Bywgraffiad artist:

Gweithiodd Seren fel Dramatherapydd yn y GIG am ddeng mlynedd, gan ddefnyddio pŵer stori i wella a grymuso cleientiaid amrywiol gydag ystod neu gyflwyniadau. Mae Seren yn gyd-sylfaenydd a pherfformiwr gyda chwmni theatr The Golden Thread. Mae ail-chwarae yn fath o theatr fyrfyfyr, wedi’i dyfeisio sy’n defnyddio trosiad, stori, barddoniaeth a cherddoriaeth i adrodd straeon cymunedau heb lais.

Dair blynedd yn ôl, cafodd Seren ddiagnosis o ganser y fron eilaidd yn 36 oed, ac mae wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf hon yn cysgodi gyda phlentyn ifanc, a hynny fel rhiant sengl.

 

“Rwy’n gwneud cais gyda chefnogaeth Hosbis Sefydliad Dewi Sant. Mae Hosbis Dewi Sant wedi bod yn noddfa i mi. Fodd bynnag, cynigir mwyafrif o wasanaethau yn ystod y dydd sy’n anodd wrth geisio jyglo gwaith, cartref, bod yn rhiant a thriniaethau wythnosol mewn ysbytai. Felly, bûm mewn trafodaethau parhaus gyda’r sefydliad wrth feddwl am ffyrdd hygyrch i gefnogi oedolion iau. Fy mhrofiad fy hun yw bod darparu cefnogaeth therapiwtig hygyrch, wedi’i seilio ar greadigrwydd i bobl fy oedran, yn gyfyngedig. Mae hwn yn ymddangos fel cyfle perffaith i dreialu prosiect peilot arloesol a gwerthuso’r ymateb!”