Dewislen
English
Cysylltu

Ein Heffaith

Rydym yn grymuso, gwella a chyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth. Mae’n prosiectau wedi eu dylunio â’r bwriad o wneud gwahaniaeth. Trwy rym geiriau rydym yn cyfrannu at ddyfodol ein cymdeithasau, ein diwylliant a’n economi.

Fel elusen gofrestredig, rydym yn cyflawni neu’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd ar draws Cymru a thu hwnt. Yma ceir wybodaeth am effaith ein gwaith.

Cyfranogi

Rydym yn darparu rhagor o gyfleoedd i bobl Cymru gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol, ac yn dyfnhau eu heffaith. Trwy hyn byddwn yn ysbrydoli rhai o’n hunigolion a’n cymunedau mwyaf ymylol drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgaredd llenyddol.

Datblygu Awduron

Rydym yn galluogi awduron Cymru i achub ar gyfleoedd i fireinio a datblygu eu sgiliau. Mae hyn yn datblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron.

Diwylliant Llenyddol Cymru

Rydym yn ehangu ac ymestyn cyrhaeddiad ac enw da awduron Cymru er mwyn dathlu ein hawduron cyfoes a’n treftadaeth lenyddol.

Plant a Phobl Ifanc

Ein nod yw sicrhau fod bob plentyn a pherson ifanc drwy Gymru, beth bynnag eu cefndir a’u gallu, yn cael y cyfle i fwynhau ysgrifennu a darllen creadigol. Bydd hyn yn cyfrannu’n sylweddol at lesiant cenhedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Iechyd a Llesiant

Trwy gefnogi a hyrwyddo’r gwahanol ffyrdd y gall llenyddiaeth gael effaith gadarnhaol sylweddol ar iechyd a llesiant, rydym yn cyfrannu’n gadarnhaol at iechyd a llesiant y genedl ac yn gwella bywydau pobl yng Nghymru.

Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb

Trwy sicrhau cynrychiolaeth deg ar draws ein gweithgareddau a’n strwythurau mewnol, rydym yn darparu llwyfannau ac anogaeth i leisiau sy’n cael eu tangynrychioli, a thrwy hynny’n meithrin diwylliant llenyddol sy’n adlewyrchu’r Gymru hyfoes.

Llenyddiaeth Cymru mewn Rhifau

Darganfyddwch sut yr ydym wedi ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron, a dathlu diwylliant llenyddol Cymru dros y flwyddyn diwethaf.

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd 

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig. Dyma gasgliad o dystlythyrau diweddar gan ein gwesteion, sy’n dangos fod eu hamser yma wedi cael effaith ar eu gwaith fel awdur.

Adroddiadau y Sefydliad

Adroddiadau