Dewislen
English

Cwestiynau Cyffredin

Bardd Plant Cymru 2021-23

Pwy yw Bardd Plant Cymru?

Bardd Plant Cymru 2021-23 yw Casi Wyn. Gellir darllen mwy am Casi yma.

Beth yw pwrpas y prosiect?

Mae Bardd Plant Cymru yn rôl genedlaethol a gaiff ei dyfarnu i fardd Cymraeg bob dwy flynedd. Nod y rôl yw ysbrydoli a thanio dychymyg plant ar draws Cymru trwy weithdai a phrosiectau barddoniaeth amrywiol.

Pwy sydd yn gyfrifol am y prosiect?

Rheolir prosiect Bardd Plant Cymru gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

Gyda phwy mae Bardd Plant Cymru’n gweithio?

Mae Bardd Plant Cymru’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc Cymru o bob oedran, ond mae’r mwyafrif o’r gweithgareddau yn targedu plant rhwng 5-13 oed.

Ym mha iaith mae'r Bardd Plant yn cynnal gweithdai?

Mae’r Bardd Plant yn cynnal gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym brosiect arall o’r enw y Chilldren’s Laureate Wales sydd yn gwneud gwaith tebyg iawn drwy gyfrwng y Saesneg.

Gweithdy Bardd Plant Cymru

Sut mae trefnu ymweliad Ysgol neu Sefydliad gyda Bardd Plant Cymru?

Mae Bardd Plant Cymru yn ymweld â nifer o ysgolion, clybiau, gwyliau celfyddydol a digwyddiadau ar draws Cymru yn flynyddol. Er mwyn trefnu ymweliad, ewch i’n tudalen Gwneud Cais am Ymweliad.

Pryd fydd yr ymweliad yn cael ei drefnu?

Unwaith fydd Llenyddiaeth Cymru wedi derbyn cais am ymweliad, gellir cymryd hyd at fis i dderbyn ymateb gan y bardd. Bydd y gweithdai yn digwydd yn llawrydd, ac yn cael eu trefnu’n uniongyrchol rhwng y bardd a’r ysgol. Dylid gwneud cais am ymweliad cyn gynted ag sy’n bosib.

Beth yw pris gweithdy?

Gall ffi ar gyfer gweithdy Bardd Plant Cymru amrywio rhwng £150 a £250. Mae’r ffi yn ddibynnol ar hyd a chynnwys y sesiwn, ac os yw’r sesiwn yn digwydd yntau wyneb yn wyneb neu’n rhithiol.

Gan mai yn llawrydd y trefnir ymweliadau ysgolion, y bardd fydd yn cadarnhau’r ffi gyda’r ysgol wedi iddi dderbyn y cais.

Mae gweithdai ysgolion yn gymwys ar gyfer Cronfa Ysbrydoli Cymunedau Llenyddiaeth Cymru. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol o hyd at 50% o’r ffioedd sy’n cael eu talu i’r bardd. Ymgeisiwch yma.

A fydd pob ysgol yn derbyn ymweliad?

Mae galw mawr am ymweliad gan Fardd Plant Cymru, ac yn anffodus nid oes sicrwydd y bydd y bardd yn gallu cynnig dyddiad i bob ysgol. Bydd y bardd yn ystyried pob cais yn unigol, ac yn blaenoriaethu ymweliadau ar sail amcanion y cynllun a’r partneriaid.

Mae llawer o awduron a beirdd eraill yng Nghymru yn cynnig gweithdai mewn ysgolion, cysylltwch â ni am gyngor.

Faint o blant fydd yn cael bod mewn gweithdy?

Awgrymir grŵp o ddim mwy na 30 o blant mewn gweithdy.

Gweithio ar y cyd

Sut mae trefnu cerdd gomisiwn gan Bardd Plant Cymru?

Er mwyn holi am y posibilrwydd o drefnu Cerdd Gomisiwn gan Bardd Plant Cymru, cysylltwch gyda ni ar barddplant@llenyddiaethcymru.org

Oes modd trefnu prosiect ar y cyd â Bardd Plant Cymru?

Rhai o flaenoriaethau Llenyddiaeth Cymru dros y tair blynedd nesaf fydd Cydraddoldeb a Chynrychiolaeth, yr Argyfwng Hinsawdd a Iechyd a Llesiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar y cyd â Bardd Plant Cymru ar brosiect, yn enwedig os ydynt yn berthnasol i’r blaenoriaethau uchod, cysylltwch gyda ni ar barddplant@llenyddiaethcymru.org am sgwrs.

Nôl i Bardd Plant Cymru