Dewislen
English

1. Dewis awdur a thema / math o ddigwyddiad

Dylai fod gan yr awduron rydych chi’n eu dewis gysylltiad llenyddol clir, a dylent fod yn ddewis priodol ar gyfer y digwyddiad dan sylw. Dylech gynnwys gwybodaeth amdanyn nhw yn eich cais (fel dolen at eu gwefan, CV ysgrifennu, geirdaon, teitl deunyddiau cyhoeddedig). Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ystyried ceisiadau ar gyfer unrhyw awdur addas, ac i gael ysbrydoliaeth ewch at dudalen Rhestr Awduron Cymru  ar wefan Llenyddiaeth Cymru.

A wnewch chi sicrhau os gwelwch yn dda bod eich panelau, eich rhaglenni a’ch digwyddiadau i gyd yn gynhwysol ac yn gynrychioladol – gan sicrhau cydbwysedd o ran rhywedd, awduron o ystod o oedrannau, awduron Du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, awduron sy’n byw gydag anableddau neu neu gyflwr iechyd hirdymor, awduron o gefndir incwm isel ac awduron o’r gymuned LHDTC+

 

2. Cadarnhau gyda’r awdur

Cadarnhewch ddyddiad, amser a lleoliad eich digwyddiad gyda’r awdur, pwnc/thema y digwyddiad, a ffi a chostau teithio eich awdur (os yw’n berthnasol) ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

3. Cymhwystra

Sicrhewch fod eich digwyddiad a’ch sefydliad yn gymwys i wneud cais am gyllid o Gronfa Ysbrydoli Cymunedau. Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at ein canllawiau Cymhwystra, a’r Telerau ac Amodau a ellir eu hislwytho yma.

 

4. Gwneud cais am nawdd

Mae’n rhaid gwneud ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflenni ymgeisio arlein newydd. Mae dwy ffurflen gais:

  • Ffurflen gais ar gyfer digwyddiadau ac oedolion a’r cyhoedd
  • Ffurflen gais ar gyfer digwyddiadau wedi’u hanelu’n benodol at blant a phobl ifanc

Mae angen i bob cais gyrraedd Llenyddiaeth Cymru cyn y dyddiad cau perthnasol ar gyfer eich digwyddiad, fel y nodir yn y tabl isod. Os byddwch chi’n cael trafferth wrth gael mynediad at y ffurflen gais arlein, cysylltwch â ni a gallwn drefnu bod copi hygyrch yn cael ei anfon atoch chi.

Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig cyllid ôl-weithredol ar gyfer digwyddiadau sydd eisoes wedi cael eu cynnal.

 

Amserlen dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 

 

Digwyddiadau yn ystod mis          Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Tachwedd 2023                               30 Medi 2023

Rhagfyr 2023                                    31 Hydref 2023

Ionawr 2024                                     30 Tachwedd 2023

Chwefror 2024                                 31 Rhagfyr 2023

Mawrth 2024                                    31 Ionawr 2024

Ebrill 2024                                         29 Chwefror 2024

 

 

5. Ymateb

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn ymateb i’ch cais ymhen naw diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cau sy’n berthnasol i’ch cais. Os na fyddwch chi’n clywed gennym o fewn yr amser hwn, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru i sicrhau ein bod wedi cael eich cais. Cyfrifoldeb y trefnyddion yw sicrhau bod eu ceisiadau yn ein cyrraedd mewn pryd – yn anffodus, ni ellir dal Llenyddiaeth Cymru yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn ein cyrraedd yn llwyddiannus.

Er mwyn asesu eich cais, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu â chi i ofyn am fwy o wybodaeth neu eglurhad. Gallai hyn arwain at oedi wrth brosesu eich cais; byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am unrhyw oedi lle bo’n bosibl. Yn yr achos cyntaf, byddwn ni bob amser yn cysylltu â chi drwy e-bost. Sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost rydych chi’n ei ddarparu yn gywir a’ch bod yn gwirio’r mewnflwch yn rheolaidd.

 

6. Cynigion

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n anfon cadarnhad o’n cynnig drwy e-bost ymhen naw diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad cau. Os nad oes modd i ni gynnig cefnogaeth, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosib.

Oherwydd y galw mawr ar gyfer y Gronfa Ysbrydoli Cymunedau, nid oes modd i ni drafod achosion unigol sydd wedi’u gwrthod. Cyn gwneud cais, sicrhewch eich bod wedi darllen a deall y meini prawf Cymhwystra ac wedi rhoi sylw i’r Cyngor i Drefnyddion Digwyddiadau.

 

7.  Cydnabod cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, dylech gydnabod cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru yn holl ddeunydd cyhoeddusrwydd eich digwyddiad (deunyddiau hyrwyddo digidol ac wedi’u hargraffu), yn ogystal â wyneb yn wyneb yn eich digwyddiad. Darllenwch y Telerau ac Amodau er mwyn gweld sut dylid cydnabod cyllid Ysbrydoli Cymunedau yn gywir. Gallwch lawrlwytho logo Ysbrydoli Cymunedau yma.  Gall methu â chynnwys y gydnabyddiaeth cywir effeithio ar geisiadau gan eich sefydliad / grŵp yn y dyfodol.

 

8. Talu awduron

Mae talu awduron yn llawn ac yn brydlon yn amod craidd i’n cynigion nawdd. Gwnewch yn siŵr bod yr awdur yn cael ei dalu’n llawn cyn gynted â phosib ar ôl y digwyddiad. Gall methu â gwneud hyn beryglu llwyddiant eich ceisiadau yn y dyfodol.

A wnewch chi sicrhau bod y ffioedd a gynigir i bob awdur yn deg ac yn ystyriol, a’ch bod yn ystyried eu costau teithio yn ogystal. A wnewch chi gyfeirio at ein canllaw Cyngor i Drefnyddion Digwyddiadau am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r ffioedd a awgrymir.

 

 9. Hawlio nawdd

Mae’n rhaid i chi hawlio eich nawdd Cronfa Ysbrydoli Cymunedau ymhen mis o gynnal eich digwyddiad, drwy gwblhau a dychwelyd y Ffurflen Adroddiad Digwyddiad a anfonwyd atoch chi gyda’ch llythyr cynnig. Bydd y nawdd yn cael ei dalu’n uniongyrchol i drefnydd y digwyddiad ar ôl i ni gael y ffurflen hon, gan gynnwys eich adborth. Mae Llenyddiaeth Cymru yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig yn ôl os nad yw’n cael ei hawlio ymhen mis o gynnal y digwyddiad(au). Cyfrifoldeb y trefnyddion yw sicrhau bod eu Ffurflen Adroddiad Digwyddiad yn ein cyrraedd o fewn yr amserlen hon.

Nôl i Cronfa Ysbrydoli Cymunedau