Dewislen
English
Teitl y prosiect: Grym Geiriau/Write Back
Cyfranogwyr: Awduron 18 i 25 oed Anabl/Byddar/sy’n dioddef o salwch cronig. 

Nod y prosiect:  

 Bydd encilion yn meithrin ysgrifennu’r ifanc a gesglir i fod yn rhifyn cyntaf cylchgrawn ysgrifennu creadigol dwyieithog ar gyfer Cymry ifanc Anabl/Byddar/â salwch cronig. Nod y cylchgrawn fydd 

Gwybodaeth am y prosiect:  

Dros encil deuddydd, tair-ieithog (Cymraeg, Saesneg a BSL) yn Nhŷ Newydd, bydd pobl ifanc Anabl/Byddar/sy’n dioddef o salwch cronig yn dod at ei gilydd i archwilio eu profiadau a’u perthnasoedd â byd natur trwy weithdai ysgrifennu creadigol, yoga a myfyrdod opsiynol, a gweithgareddau awyr agored sy’n canolbwyntio ar ofynion mynediad y cyfranogwyr. Nod y prosiect fydd i gryfhau lleisiau Cymry ifanc Anabl a/neu Fyddar a/neu â salwch cronig. Bydd gwaith creadigol a gynhyrchir yn yr encil yn cael ei gasglu a’i gyhoeddi yn rhifyn cyntaf cylchgrawn gyda’r nod o gynyddu cynrychiolaeth a meithrin lleisiau Anabl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

“Yn rhy aml, mae pobl yn siarad ar ran Cymry Ifanc Byddar a/neu Anabl. Ein nod yw meithrin lleisiau pobl ifanc Fyddar a/neu Anabl fel y gallwn ysgrifennu’n ôl, gan lenwi’r bwlch lle dylai ein lleisiau fod.” 

Bywgraffiadau yr artistiaid: 

Mae Bethany Handley yn awdur Cymreig Anabl 22 mlwydd oed sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae ei barddoniaeth wedi’i chyhoeddi yn Poetry ac mae hi’n awdur ar rhaglen Lleisiau nas Clywir Theatr y Sherman ar gyfer llenorion Cymreig sy’n cael eu tangynrychioli. Mae ei gwaith yn tynnu ar ei phrofiadau fel menyw ifanc Anabl, yn enwedig fel defnyddiwr cadair olwyn rhan amser, i herio diffyg hygyrchedd.  

Daw Megan Angharad Hunter o Benygroes, Dyffryn Nantlle ond mae bellach ar fin cwblhau gradd BA Cymraeg ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2021 am ei nofel gyntaf i oedolion ifanc, tu ôl i’r awyr (Y Lolfa, 2020) cyn cyhoeddi ei hail nofel, Cat (Y Lolfa, 2021) fel rhan o gyfres Y Pump a dod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod yr Urdd 2020/21.  

Nôl i Gwaith Comisiwn i Awduron #4