Dewislen
English
Cysylltwch

Gwobr Rising Stars Cymru

Mae Gwobr Rising Stars Cymru, sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press, yn rhoi cyfle i feirdd plant o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy’n byw yng Nghymru ddatblygu a mireinio eu sgiliau. Mae’r dau rownd o’r cynllun hwn wedi’i gynnal hyd yn hyn, gyda tri o feirdd llwyddiannus yn 2020, ynghŷd â dau yn 2021.

Mae Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb wedi ei nodi fel un o dair prif flaenoriaethau Cynllun Strategol 2019-2022 Llenyddiaeth Cymru. Yn hanesyddol nid yw llenyddiaeth plant wedi bod yn gynrychioliadol o ystod amrywiol o leisiau a straeon, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn cydnabod bod llawer mwy o waith angen wneud i fynd i’r afael â’r diffyg hwn. Yn ôl Reflecting Realities, adroddiad a gyhoeddwyd gan Y Ganolfan ar gyfer Llythrennedd mewn Addysg Gynradd, dim ond 7% o’r llyfrau plant a gyhoeddwyd yn y DU yn ystod y tair blynedd diwethaf (2017, 2018, 2019) sydd yn cynnwys cymeriadau o gefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig.

Mae Llenyddiaeth Cymru a Firefly Press yn credu y dylai awduron Cymru adlewyrchu pobl o wahanol oedrannau, cefndiroedd economaidd-gymdeithasol, ethnigrwydd, rhyw, rhanbarthau ac ieithoedd. O ganlyniad, mae buddsoddi mewn awduron o gefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig yn gam hanfodol ymlaen at sicrhau nad oes unrhyw rwystrau mewn llenyddiaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y pum bardd buddugol ar gael isod.