Dewislen
English

Ein Nodau

Nod ein prosiectau yw gwneud gwahaniaeth. Drwy lenyddiaeth, rydyn ni’n helpu i lywio a gwella ein cymdeithas, ein heconomi, a’n diwylliant.

Ar sail ein dealltwriaeth ni o rym llenyddiaeth i weddnewid a gwella bywydau, rydyn ni wedi dewis nodau sy’n adlewyrchu ein huchelgais a’n dyheadau i Gymru. Mae’r rhain yn cyd-fynd â Saith Nod Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, i sicrhau bod popeth a wnawn yn helpu i gyflawni un neu ragor o’r nodau hyn. 

Mae ein nodau wedi’u rhannu’n dri chategoriein Blaenoriaethau, ein Mathau o Weithgarwch, ac ein Sylfaen.