Dewislen
English
Cysylltwch

Rhoi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli

Cynllun nawdd newydd sbon i awduron sy’n byw yng Nghymru ac sydd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig neu sydd ag anabledd neu salwch.

Mae Cynrychioli Pawb yn gynllun nawdd peilot sy’n cynnig grantiau rhwng £50 a £1000 ar gyfer cyfle datblygu proffesiynol cysylltiedig â llenyddiaeth. Nod y cynllun yw annog awduron o gefndiroedd a gaiff eu tangynrychioli i ddatblygu eu potensial proffesiynol ac artistig a chreu cyfleoedd fyddai’n rhoi hwb i’w gyrfa.

Mae ein Cynllun Strategol ar gyfer 2019-22 yn nodi bod Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb yn un o brif flaenoriaethau tactegol Llenyddiaeth Cymru. Rydym yn credu y dylai pob unigolyn, waeth beth fo’u cefndir, deimlo y caent eu cynnwys a bod ganddynt ryddid i lywio, cyfrannu at a theimlo perchnogaeth dros y byd llenyddiaeth yng Nghymru.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Mae gan lenyddiaeth wreiddiau dwfn yn y cysyniad o ryddid mynegiant. Serch hynny, mae gwir ryddid yn ddibynnol ar gydraddoldeb cyfleoedd a chynrychiolaeth deg. Trwy weithio gyda phartneriaid, byddwn yn gwneud mwy i feithrin amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y sector lenyddol. Dylai awduron Cymru gynnwys ystod o oedrannau, o gefndiroedd cymdeithasol ac economaidd, ethnigedd, rhyw, ardaloedd ac ieithoedd. Nid cau unrhyw un allan yw’r bwriad yma, ond yn hytrach greu cyfleoedd teg a chyfartal, a sicrhau fod datblygiad proffesiynol ac arloesedd celfyddydol ar gael i bawb.”

Prosiectau 2019-2020

Mae 8 awdur llwyddiannus wedi derbyn nawdd ar gyfer gweithgaredd datblygiad proffesiynol. Darllenwch ragor am eu prosiectau isod, a gallwch ddal i fyny gydag unrhyw ddiweddariadau trwy ein dilyn ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Ffuglen Trosedd: Ddoe a Heddiw

Bydd Anirban yn defnyddio'r nawdd i wella’i wybodaeth am y genre ffuglen trosedd trwy gynnal grwpiau ffocws a chael ei fentora gan awdur trosedd enwog o’r India.

Hamari Kahani | Ein Stori

Bydd Hammad yn defnyddio’r nawdd i gynnal cyfres o weithdai ysgrifennu a darlunio i blant o gefndiroedd BAME, gyda’r nod o ddathlu amrywiaeth ardal amlddiwylliannol Grangetown, Caerdydd.

Almanac Terfysgoedd Hil 1919

Bydd Laolu yn defnyddio’r nawdd i gynhyrchu ‘chapbook’, The 1919 Race Riots Almanac,am yr hanes o amgylch Terfysgoedd Hil 2019 yn ne Cymru. Bydd hefyd yn creu ac yn cyflawni gweithdai i bobl yng Nghaerdydd.

Perfformio Barddoniaeth

Bydd Marvin yn defnyddio’r nawdd i gysgodi Debris Stevenson, y bardd-berfformwraig a’r actores nodedig.

Slalom

Bydd Sherrall yn defnyddio’r nawdd i ddatblygu ei sgiliau fel awdur ac i wella’i gwybodaeth am fyd y ddrama trwy weithio gyda’r dramaturg a’r dramodydd, Kelly Jones, a fydd yn fentor ysgrifennu iddi.

Llais

Bydd Nasia a Taylor yn cynnal cyfres o chwe gweithdy ysgrifennu creadigol i unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn edrych ar thema ‘llais’.

Dadgoloneiddo’r Archif

Bydd Yasmin yn defnyddio’r nawdd hwn i gyflawni cyfnod o ymchwil yn canolbwyntio ar gof diwylliannol, gwladychu, a hunaniaeth Gymreig.

Datblygu Awduron

Datblygu potensial creadigol a phroffesiynol egin awduron.

Cynrychioli Pawb

Trwy weithio gyda phartneriaid, byddwn yn gwneud mwy i feithrin amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y sector lenyddol.