Dewislen
English

Bwrdd Rheoli

Cathryn Charnell-White
Cadeirydd
Mwy
Natalie Jerome
Dirprwy Gadeirydd
Mwy
Craig Austin
Mwy
Eric Ngalle Charles
Mwy
Jacob Dafydd Ellis
Mwy
Annie Finlayson
Mwy
John O'Shea
Mwy
Delyth Roberts
Mwy
Owain Taylor-Shaw
Mwy
Christina Thatcher
Mwy
Cathryn Charnell-White
Cadeirydd

Dr Cathryn Charnell-White yw Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar hunaniaeth Gymreig, merched a barddoniaeth, a llenyddiaeth y tywydd yng Nghymru’r Cyfnod Modern Cynnar. Cathryn oedd Pencampwr Cydraddoleb ac Amrywiaeth yr Adran (2018–20) a bu’n eistedd ar y pwyllgor canolog ar gyfer cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn gweld eu hunain yn y cwricwlwm. Datblygodd fodiwl newydd, ‘Testunau’r Enfys’, gyda chydweithiwr yn yr Adran Theatr Ffilm a Theledu, a hwn yw’r modiwl LHDT+ cyntaf o’i fath mewn Adran Gymraeg. Bu’n gwasanaethu ar Fwrdd Cyfarwyddwr Llenyddiaeth Cymru ers Tachwedd 2019.

Cau
Natalie Jerome
Dirprwy Gadeirydd

Mae Natalie Jerome wedi gweithio fel Cyhoeddwr a Golygydd i rai o gyhoeddwyr amlycaf y DU gan gynnwys Penguin Random House, Pan Macmillan, Bonnier Books a HarperCollins, lle bu’n gomisiynydd am ddeng mlynedd cyn symud i weithio fel asiant llenyddol i Aevitas Creative Management, un o’r prif asiantaethau llenyddol annibynnol. Cafodd Natalie ei chynnwys yng nghylchgrawn The Bookseller’s Industry top 100 ble’i disgrifiwyd fel ‘dewin cyhoeddi brand’ ar ôl caffael a chyhoeddi llyfrau sydd wedi gwerthu dros 6 miliwn o gopïau a chynhyrchu dros £30m o refeniw yn ystod ei gyrfa. Mae Natalie yn arbenigwr mewn llenyddiaeth ffeithiol gyda ffocws penodol ar adloniant a ffordd o fyw.

Fel un o’r ychydig gyhoeddwyr du yn y Deyrnas Gyfunol, mae Natalie wedi gweithio i wella amrywiaeth yn y diwydiant cyhoeddi. Mae hi’n un o sefydlwyr, ac yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Creative Access, cynllun mentora a hyfforddiant i raddedigion o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig sy’n chwilio am brofiad gwaith â thâl ar draws y diwydiannau creadigol a’r cyfryngau. Yn ystod ei 12 mis cyntaf fel asiant, cyrhaeddodd restr fer Asiant Llenyddol y Flwyddyn 2021 gan y British Book Awards, ac yn 2016 canmolwyd ei gwaith gyda’r National Business yn y Community Race Equality Awards.

Cau
Craig Austin

Mae Craig Austin yn awdur a beirniad celfyddydol sy’n byw yn Llundain, ac yn olygydd Wales Arts Review. Cyhoeddwyd ei waith, ffuglen a ffeithiol, mewn nifer o gyhoeddiadau cenedlaethol. Y mae Craig hefyd yn brofiadol iawn mewn Adnoddau Dynol proffesiynol, gydag arbenigedd swyddogaethol mewn cysylltiadau diwydiannol a chyfraith cyflogaeth ar draws ystod eang o sectorau a chwmnïau mawr.

Cau
Eric Ngalle Charles

Mae Eric Ngalle Charles yn fardd, dramodydd ac awdur, yn wreiddiol o Buea yng Nghamerŵn. Y mae’n rhedeg Black Entertainment Wales, sefydliad celfyddydol sydd yn cynnig llwyfan i artistiaid o gymunedau BME i arddangos eu gwaith. Yn ei waith, mae’n ymchwilio’r cysylltiad rhwng llenyddiaeth a thrawma er mwyn edrych ar sut mae creadigrwydd yn gallu cael ei ddefnyddio fel modd o oresgyn trawma.

Cau
Jacob Dafydd Ellis

Mae Jacob Ellis yw Arweinydd Ysgogi Newid yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, gyda chyfrifoldeb dros faterion cyhoeddus a gwaith rhyngwladol. Mae'n cynghori sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol ar gynaladwyedd gan gynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru a'r Museums Association. Mae Jacob yn Ymddiriedolwr i Theatr Genedlaethol Cymru. Mae'n gyn-newyddiadurwr BBC Cymru Wales. Mae Jacob hefyd wedi gwasanaethu fel Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd a Scouts Cymru.

Cau
Annie Finlayson

Cyn ymuno â Chyllid Corfforaethol Gambit fel Partner yn 2016, roedd Annie Finlayson yn Gyfarwyddwr Datblygu Corfforaethol i raglen uno, caffael a chyfarwyddo Grŵp PHS. Yn 2012, cafodd Annie ei enwi yn Insider Dealmaker of the Year yng Nghymru, y ddynes gyntaf a'r cynghorydd mewnol cyntaf i ennill y wobr. Mae hi hefyd wedi cael ei chydnabod gan Leading Wales Award Programme a gwobrau Welsh Woman of the Year.

Cau
John O'Shea

Astudiodd John O’Shea wleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe a bu'n gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol cyn ei benodiad diweddaraf yn Brifathro Coleg Merthyr Tudful. Mae John yn dod â phrofiad ym maes llywodraethu elusennau i’r Bwrdd yn ogystal â brwdfrydedd dros alluogi holl bobl Cymru waeth beth yw eu cefndir, eu haddysg neu eu rhagolygon i ffynnu a datblygu eu creadigrwydd Mae John yn Gadeirydd Grow Enterprise Wales, aelod o'r Royal Shakespeare Company a Chapter, ac yn angerddol dros oresgyn amddifadedd.

Cau
Delyth Roberts

Yn enedigol o Roslan yn Eifionydd, y mae Delyth Roberts newydd ymddeol o'i swydd fel Rheolwr Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol gyda chyfrifoldeb am Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Grŵp Llandrillo Menai. Bu'n dysgu Cymraeg Lefel A ar safle Pwllheli er 1997 a chyn hynny mewn ysgolion uwchradd yng Ngwynedd. Bu'n asesydd cymheiriaid i ESTYN ac yn Uwch Arholwr Cymraeg Safon Uwch i CBAC. Mae'n Gadeirydd Ymddiriedolaeth Park-Jones ac yn ymddiddori ym myd llenyddiaeth, cerddoriaeth a drama.

Cau
Owain Taylor-Shaw

Magwyd Owain Taylor-Shaw ym Mhen Llŷn cyn iddo symud i Gaerdydd i astudio Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Owain wedi cael profiad eang o weithio ym meysydd celfyddydol, diwylliannol, y cyfryngau a'r trydydd sector. Bellach mae’n rheoli adran Datblygu Busnes, Canolfan Mileniwm Cymru, gan arwain ar bartneriaethau strategol, cynyddu incwm masnachol, cynyddu masnach ED a datblygu cynnyrch newydd.

Cau
Christina Thatcher

Mae Christina Thatcher yn awdur ac yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ei hymchwil diweddar yn canolbwyntio ar sut all ysgrifennu creadigol gael effaith llesol ar fywydau’r rheini sydd wedi profi profedigaeth o ganlyniad i gaethiwed. Christina yw Golygydd Barddoniaeth y Cardiff Review, mae hi hefyd yn hwylusydd gweithdai llawrydd. Mae ei barddoniaeth a straeon byrion eisoes wedi cyhoeddi mewn 40 o gyhoeddiadau yn cynnwys The London Magazine, Planet Magazine a The Interpreter’s House. Cafodd ei chasgliad cyntaf, More than you were, ei gynnwys ar restr fer Bare Fiction's Debut Poetry Collection Competition yn 2015 a’i gyhoeddi gan Parthian yn 2017.

Cau