Dewislen
English
.
Mae cynllun Bardd Plant Cymru yn sicrhau fod plant ym mhob cwr o Gymru yn cael y cyfle i arbrofi â geiriau. Drwy weithdai, perfformiadau a gweithgareddau mae’r cynllun yn cyflwyno llenyddiaeth i blant mewn modd bywiog, deinamig a chyffrous. Dyma fenter sy’n annog creadigrwydd, sgiliau chyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru.
Yn ystod 2015-2016 cafodd dros 4000 o blant gyfle i farddoni mewn amryw weithgareddau gan gynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau penblwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd.
Ers sefydlu’r prosiect ym mlwyddyn 2000, mae tri bardd ar ddeg  wedi ymgymryd â’r rôl, a’r Bardd Plant cyfredol yw Anni Llŷn

“Sgwennwch gymaint ag y medrwch chi. Hyd yn oed pan nad oes galw i chi wneud, gwnewch o i chi’ch hun…”

– Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru

Er mwyn sicrhau fod holl blant Cymru yn enwa o’r cynllun, caiff ei redeg gan Llenyddiaeth Cymru a’i gefnogi gan Llywodraeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, Urdd Gobaith Cymru ac S4C. Rydym oll yn credu fod gan blant yr hawl i leisio’u barn ac adrodd eu hanesion, a chredwn fod y cynllun arloesol a deinamig hwn yn darparu llwyfan iddynt wneud hynny.

Mae’r prosiect wedi cyd-weithio ag amrywiaeth o sefydliadau megis Into Film, TAG, Cbeebies, Cymdeithas Cymry Llundain, Mentrau Iaith Cymru, Menter Iaith Patagonia, Gŵyl Lenyddiaeth Bologna, Gŵyl Hanes Cymru i Blant, Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Y Senedd a llawer mwy.
Gall ysgolion wneud cais am weithdy Bardd Plant Cymru drwy ebostio: barddplantcymru@llenyddiaethcymru.org.

 

Am Anni:

Magwyd Anni  yn Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn ble’r oedd yn rhaid i’w mam adrodd straeon ‘stori-o-dy-ben-trwy-dy-geg’ iddi hi yn y gwely bob nos ar ôl iddi gael ei hysbrydoli gan hud llyfrau T.Llew Jones a’r Mabinogi cyn iddi fynd i’r gwely. Bu’r fagwraeth greadigol yn ddylanwad mawr arni oherwydd cyn pen dim roedd hi’n ennill cystadlaethau ysgrifennu creadigol yn y papur bro ac yn cyfansoddi caneuon. Addysgwyd yn ysgolion Pont y Gof, Ysgol Uwchradd Botwnnog a Choleg Meirion-Dwyfor cyn symud i’r Brifysgol yng Nghaerdydd yn 2006 er mwyn dilyn gradd yn y Gymraeg ac yna MA mewn Ysgrifennu Creadigol. Daeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod yr Urdd, Eryri 2012 ac ers hynny mae wedi bod yn llenor a chyflwynwraig lawrydd hynod o boblogaidd.

Mae Anni wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth sef Dim ond Traed Brain (Gwasg Gomer, 2016), sy’n gyfrol llawn hiwmor a phrofiadau Anni yn blentyn ag sy’n cuddio rhwng cloriau hardd a ddarluniwyd gan Valériane Leblond a Geiriau Bach Chwareus (Gwasg Carreg Gwalch,2016), sy’n gyfrol o farddoniaeth a ysgrifennwyd ar y cyd rhwng y Bardd Plant Cymru presennol, Beirdd Plant Cymru y gorffennol ac ambell i awdur adnabyddus ac amryddawn arall.

Mae Anni hefyd wedi cyhoeddi llyfrau i blant gan gynnwys Nanw a Caradog Crafog Llwyd Lloerig (Gwasg Gomer, 2013); cyfres Cyw (Y Lolfa, 2015-); Straeon Nadolig y Plant (Gwasg Carreg Gwalch, 2015); Fy Llyfr Nadolig Cyntaf  (Cyhoeddiadau’r Gair, 2016) ac hefyd nofel antur i blant yn eu harddegau, sef Asiant A (Y Lolfa, 2015).

“Rydw i wastad wedi bod yn un sy’n mwynhau meddwl am ffordd dda o ddefnyddio geiriau…Mae rhoi’r dasg o gyfansoddi cerdd, neu ysgrifennu sgript ddoniol neu stori afaelgar, i mi fy hun yn her, a dwi’n mwynhau’r her honno…dwi’n gobeithio y bydd plant Cymru yn gallu profi tamaid o’r mwynhad rydw i’n gael wrth chwarae efo geiriau”.

– Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru

Nôl i Ein Prosiectau